Річний план виховної роботи, 2019-2020 н. р

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Проблема, над якою працює педагогічний колектив: 

«Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального        та фізичного потенціалу учня».

 

1-4 класи. Формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

 

5-7 класи. Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини.

 

8-9 класи. Формування потреби у збереженні та примноженні духовного й  матеріального багатства українського народу.

 

10-11 класи. Формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю України.

  

Проблема, над якою працює методичне

об'єднання класних керівників: 

«Форми і методи сприяння виробленню особистістю ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції».

Тема педагогічної ради:

«Підвищення якості виховної роботи

 як можливого  засобу формування духовно-моральних,

 громадянських та патріотичних рис особистості учня»».

Орієнтири  виховної роботи

1.  Ціннісне ставлення до себе.

1-4 класи

-         формування усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного);

-         адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного в собі;

-         формування навичок ведення здорового способу життя                      (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

 

5-7 класи

-         формування норм власної поведінки;

-         формування прагнення бути фізично здоровою людиною;

-         вчити усвідомлювати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

-         конструктивно підходити до вирішення різних життєвих ситуацій.

 

8, 9 класи

-         формування вмінь цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;

-         вчити усвідомлювати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

-         формування вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій, адаптуватись у різних життєвих ситуаціях, конструктивно впливати на них, регулювати власну поведінку.

 

10, 11 класи

-         формування імунітету до асоціальних впливів;

-         формування навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самоствердження, самооцінки;

-         вчити адаптуватись у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності;               

-         формування особистої культури здоров’я;

-         формування життєвих пріоритетів, цілей, ідеалів.

 

2.  Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. 

1-4 класи

-         формування уміння та навичок підтримки та збереження  міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування  конфліктів;

-         формування здатності врахувати думку інших людей, адекватно

-         оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

-         формування моральних якостей (чуйності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя,  взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості). 

5-7 класи

-         формування розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;

-         формування вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та просити пробачення.

8,9 класи

-         формування критичного ставлення до поведінки людей;

-         формування  активної моральної життєвої позиції;

-         формування ідеалів сім’ї, родини, відносин у колективі;

-         формування духовно-моральної культури особистості;

-         формування єдності слова і діла.

10,11 класи

-         формування єдності моральної свідомості та поведінки;

-         формування готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності;

-         формування вільного морального вибору навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим; 

-         формування реалізації активної за формою та моральною за змістом життєвою позиції;

-         формування пріоритетів подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь;

-         формування гендерної культури.

 

3.   Ціннісне ставлення до праці.

1-4 класи

-         формування уявлення про типи професій;

-         формування вмінь і навичок самообслуговуючої праці;

-         формування поваги до людини праці;

-         формування почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості.

5-7 класи

-         формування значимості суспільно-корисної праці;

-         формування навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства;

-         формування вміння доводити справу до логічного завершення.

8, 9 класи

-         формування позитивно-емоційного ставлення до праці;

-         формування  здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії;

-         формування соціальної значимості праці в житті людини, естетики та культури праці в традиціях українського народу;

-         проектування професійного становлення.

10, 11 класи

-         формування навичок колективної трудової діяльності;

-         формування основ ділової етики, інформаційно-комунікативних технологій;

-         формування корпоративної культури особистості, основ наукової організації праці; 

-         формування основ економічних законів розвитку суспільства;

-         формування уміння будувати професійну кар’єру в умовах системних змін;

-         формування креативності, ініціативності, ерудованості, правосвідомості, працездатності.

 

4.   Ціннісне ставлення до природи. 

1-4 класи

-         формування  усвідомлення краси природи як унікального явища та її функцій в житті людини;

-         формування пізнавального інтересу до природи;

-         формування необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;

-         формування дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу.

                                 5-7 класи 

-         формування усвідомлення вичерпності природних ресурсів;

-         формування  усвідомлення природи як еталонної цінності;

-         формування  активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля.                     

8, 9 класи

-         формування потреби у продовженні національних та етнокультурних традицій;

-         формування ефективного і ощадливого використання всіх видів ресурсів; 

-         формування  основ екологічного законодавства;

-         формування  навичок правил техніки безпеки на природі;

-         формування потреби в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

-         формування  навичок життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

10, 11 класи

-         формування  усвідомлення єдності людини та природи;

-         формування ставлення до природи як до історико-культурної, наукової та освітньої цінності;

-         формування моральної відповідальності за збереження природного довкілля; 

-         формування екосистемного підходу до розв’язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого- збалансованого розвитку суспільства;

-         формування критичного ставлення до екологічної інформації та способів її пошуку;

-         формування правил дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки .

5.   Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

1-4 класи

-         формування основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх      виразності;  

-         формування вміння відчувати та розуміти художні образи;

-         формування навичок виконувати творчі завдання.                    

5-7 класи

-         формування пізнавального інтересу до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв’язку;

-         формування навичок аналізу та сприймання художніх творів;

-         формування здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;

-         формуванняхудожньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів такультури мислення та поведінки. 

8, 9 класи

-         формування здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;

-         формування здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;

-         формування  потреби у спілкуванні з мистецтвом;

-         формування  системи мистецьких знань, термінів, тлумачень .

10, 11 класи

-         формування здатності до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;

-         формування навичок створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження особистості;

-         формування розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності і квазіцінності (піднесене і потворне); 

-         формування оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).

 

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

1-4 класи

-         формування почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

-         формування приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;

-         формування любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

-         формування розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.                         

5-7 класи

-         формування почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв;

-         формування моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;

-         формування шанобливого ставлення до державної символіки;

-         формування правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства; 

-         формування активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

-         формування толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.

8, 9 класи

-         формування відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;

-         формування  розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків;

-         формування громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

-         формування  власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;

-         формування потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

10, 11 класи

-         формування усвідомлення національної ідеї;

-         формування почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

-         формування розуміння важливості української мови як основи духовної культури; 

-         формування  необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов’язків, свобод, готовність до захисту інтересів  Батьківщини.

План виховних заходів

№ з/п

Зміст заходів

Класи

Термін виконання

Відповідальні

 І. Організаційна робота

1

 

Організація роботи методичного об’єднання класних керівників

1-11

До 02.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.

2

Організація чергування по школі

7-11

 

До 02.09.2019

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

3

Організація роботи комісії щодо попередження правопорушень

серед неповнолітніх

-

До 02.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.

4

Організація роботи шкільних гуртків

та спортивних секцій.

Залучення учнів до роботи  гуртків

та спортивних секцій

1-11

1, 2 тиждень

вересня

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кер. гуртків,

кл. керівники

5

Створення соціальних паспортів

класних колективів.

Поновлення інформаційного банку даних про учнів різних категорій. Проведення актів обстеження дітей-сиріт та дітей, позбавлених

 батьківського піклування

1-11

1, 2-й тиждень

вересня

 

ЗДВР

 Сорока Л. А., кл. керівники, психолог,

соціальний педагог

 

6

Узгодження планів виховної роботи класного керівника

1-11

1, 2-й тиждень

вересня

ЗДВР

 Сорока Л. А., кл. керівники

7

Організація роботи учнівського самоврядування:

- учнівська конференція  «Основні завдання та аспекти діяльності учнівського самоврядування у 2019-2020 н. р.»;

-  розподіл доручень;

- планування  роботи міністерств;

- оформлення куточків учнівського самоврядування

1-11

 

 

1, 2-й тиждень

вересня

 

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П,

 кл. керівники

 

8

Рейд «Урок»

(аналіз та узагальнення результатів)

1-11

1, 2 тиждень

вересня

Пед.-орг. Марченко О. П. УС школи

9

Організація роботи над проектом

 «Бути! Жити! Творити! 

Світити вільною душею!»

1-11

До 06.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П,

 кл. керівники

10

Організація роботи загону

«Юні інспектори дорожнього руху»

та загону  «Юний пожежник»

1-11

До 06.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кер. гуртків

11

Робота по обліку дітей та підлітків шкільного віку в мікрорайоні

1-11

 

Протягом

року

ЗДВР

Сорока Л. А., відповідальні

кл. керівники

12

Складання соціального паспорта

закладу освіти

1-11

 

До 13.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

13

Звіт лідерів класних колективів про організацію самоврядування в класі

5-11

13.09.2019

Пед.-орг. Марченко О. П.

14

Організація безкоштовного харчування учнів пільгових категорій

1-11

 

Вересень

 

ЗДВР

 Сорока Л. А.,

кл. керівники

15

Операція «Сім`я». Відвідування сімей,

де склалися несприятливі умови

для виховання дітей

1-11

Вересень

Кл. керівники,  психолог

16

Конкурс-огляд класних куточків 

 

1-11

 

До 20.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

УС школи, пед.-орг.,

кл. керівники

17

Організація випуску шкільної газети 

8-11

До 27.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П. УС школи

18

Психолого-педагогічні аналізи

з метою виявлення учнів, схильних до вживання спиртних напоїв,

наркотичних речовин, куріння

-

Протягом року

 

Кл. керівники,

соціальний педагог, психолог

19

Організація і проведення заходів під час осінніх канікул (за окремим планом)

1-11

28.10 -03.11.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.

кл. керівники

20

Засідання учнівського самоврядування щодо підсумків роботи за  І семестр. Планування роботи на ІІ семестр

1-11

17.12.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.

УС школи

21

Організація роботи з профілактики правопорушень (зайнятість учнів «проблемного» контингенту під час зимових канікул)

1-11

 

До 20.12.2019

 

Психолог,

соціальний педагог,

 кл. керівники

22

Організація і проведення заходів під час зимових канікул (за окремим планом)

1-11

25.12-12.01.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.

кл. керівники

23

Поновлення та доповнення бази даних

 про учнів, що потребують особливого  контролю: сиріт, напівсиріт, під опікою,

з багатодітних сімей, чорнобильців, з інвалідністю, групи ризику

1-11

Січень-лютий

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники,

соціальний педагог

24

Анкетування серед учнів 9, 11-х класів з метою виявлення професійних інтересів та запитів учнівської молоді

9, 11

Лютий

Психолог,

 кл. керівники

 

25

Звіт класних керівників про роботу з учнями, що схильні до правопорушень, дітьми з багатодітних сімей

1-11

2-й тиждень лютого

ЗДВР

Сорока Л. А.,  кл. керівники, психолог

26

Організація і проведення заходів під час весняних канікул (за окремим планом)

1-11

23.03-29.03.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.

кл. керівники

27

Проведення співбесіди з класними керівниками про стан роботи з обраної ними методичної проблеми, надання допомоги у разі потреби

1-11

16.03-20.03.2020

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

28

Засідання МО класних керівників на тему: «Аналіз роботи МО за 2019-2020 н. р.

та визначення напрямів роботи на наступний навчальний рік»

-

Травень

ЗДВР

Сорока Л. А.,

члени МО кл. керівників

29

Організація і проведення фестивалю гуртків «Ми таланти твої, Україно!»

 

01.06-05.06.2020

ЗДВР

Сорока Л.А.,

кер. гуртків

30

Організація роботи пришкільного

табору відпочинку

1-6

З

01.06.2020

ЗДВР

Сорока Л. А.,

ЗДНВР

Котяхова Н. В.

31

Інформація класів про проведену роботу

за 2019-2020 навчальний рік  

(у форматі PowerPoin)

1-11

До 08.06.2020

Кл. керівники,

ЗДВР

Сорока Л. А.

 

ІІ. Громадянське виховання

1

 

 

Свято з нагоди Дня знань

 

 

1, 11

 

01.09.2019

 

 

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг. Марченко О. П.

2

Тематичний Перший урок для учнів 1-11-х класів (лист МОН України від 23.08.2019    № 1/9-531 «Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 201902020 навчальному році»)     

1-11

02.09.2019

Кл. керівники

3

Цикл виховних заходів, спрямованих на формування в учнів поваги до Конституції України, до державних символів

1-11

Протягом року

Кл. керівники

4

Тиждень громадянської освіти

1-11

Що-квартально

ЗДВР

 Сорока Л. А.,

уч. історії,

кл. керівники,                    

пед.-орг. Марченко О. П.

5

Тематичні години спілкування

до Дня ветерана (01.10)

7-11

01.10-04.10.2019

Кл. керівники

6

Тиждень пам’яті «Ті, хто боролися за Свободу» (вшанування ветеранів

Другої світової війни)

1-11

21.10.-25.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.

УС школи

7

Тиждень європейської демократії

7-11

Жовтень

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники, пед.-орг. Марченко О. П.

8

Конкурсні перегляди ІХ районного конкурсу-фестивалю дитячої творчості

 «Дарниця талантами славиться-2019»

1-11

25.11-30.11.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг. Марченко О. П.

9

Заходи до Дня Гідності

 та Свободи України

1-11

21.11.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники,

уч. історії,

 пед.-орг. Марченко О. П.

10

Заходи до Дня пам’яті жертв       Голодоморів в Україні

 

1-11

21.11-22.11.2019

Пед.-орг. Марченко О. П.

уч. історії,

кл. керівники                   

11

Акція «Допоможи ближньому»

(до Міжнародного дня людей

 з інвалідністю) (03.12)

9-11

02.12-06.12.2019

Пед.-орг. Марченко О. П., УС школи,

 кл. керівники

12

Організація і проведення благодійної акції «Милосердя починається з власного дому» (до Міжнародного дня волонтерів (05.12))

 

1-11

02.12 -06.12.2019

Пед.-орг. Марченко О. П. УС школи,

кл. керівники

13

День місцевого самоврядування

у закладі освіти

1-11

06.12.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

УС школи

14

Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (14.12)

 

1-11

12.12- 13.12.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники, пед.-орг.

Марченко О. П.

15

Гала-концерт та нагородження

переможців ІХ районного конкурсу-фестивалю дитячої творчості

«Дарниця талантами славиться-2019»

1-11

12.12.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.

16

Заходи до Дня Соборності України  (22.01) 

1-11

21.01-24.01.2020

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

вч. історії,

кл. керівники

17

Години спілкування до Міжнародного дня пом’яті жертв Голокосту (27.01)

5-11

27.01-31.01.2020

Кл. керівники, уч. історії

 

 

18

Заходи до Дня пам’яток історії та культури, Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць (18.04)

 

1-11

 

 

 

13.04-17.04.2020

 

 

 

ЗДВР

Сорока Л. А, пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники

19

Години спілкування до Дня пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї (29.04).

1-11

 

 

29.04, 30.04.2020

Кл. керівники

20

Заходи до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом

у Другій світовій війні

 

1-11

04.05-08.05.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники

21

Заходи до Дня скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського  народу (18.05)

5-11

18.05-20.05.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники, уч. історії

22

Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня пам’яті померлих від СНІДу  (20.05)

5-11

20.05-22.05.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники, уч. історії

23

Заходи до Дня Києва

1-11

25.05-28.05.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники

24

Свято «Останній дзвоник»

1-11

29.05.2020

ЗДВР

 Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

25

День  Конституції України  (28.06)

 

-

26.06.2020

ЗДВР

 Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники

26

Річниця прийняття Декларації про державний суверенітет України (16.07)

-

16.07.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.

27

День Державного Прапора України (23.08)

-

21.08.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники

28

Заходи до Дня  незалежності України (24.08)

 

-

24.08.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П., кл. керівники

III. Національне виховання

1

Екскурсії до краєзнавчих,  літературних, історичних музеїв м. Києва

1-11

 

Протягом  року

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

2

Екскурсії до Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» (м. Батурин)

1-11

Протягом року

Кл. керівники

3

Заходи з відзначення 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках (за окремим планом)

8-11

Вересень

Голова МО учителів історії Тарара Т. О.,

 кл. керівники

4

Інформаційні хвилинки з нагоди 125-річчя з Дня народження Олександра Довженка – письменника, кінорежисера

5-11

10.09.2019

Кл. керівники

5

Конкурс дитячого малюнка

 на асфальті «Нам потрібне мирне небо»

до Міжнародного дня миру (21.09)

1-4

20.09.2019

Кл.  керівники,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи

6

Постійно діючий куточок «Українська мова і література» з інформацією про видатних діячів української культури

-

Протягом  року

Кер. МО уч.

української мови

Шевченко Л. В.

7

Організація тематичних походів територією рідного краю

1-11

Протягом  року

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

8

Постійно діючий стенд

 «Видатні постаті української історії»

-

Протягом року

Уч. історії

 

9

Заходи до Дня українського козацтва (14.10). Спортивно-патріотичні змагання «Козацькі розваги»

1-11

 

 

10.10 -11.10.2019

 

Пед.-орг. Марченко О. П.,

Василенко М. А., кл. керівники

10

Районний інтелектуально-розважальний «Козак-квест» до Дня українського козацтва

1-11

12.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг. Марченко О. П., кл. керівники

11

Виховні заходи в класах  «Звичаї і традиції українського народу» (відповідно до календарних свят)

1-11

Протягом року

Кл. керівники

 

12

Заходи  до Дня української

писемності та мови

 

 

1-11

07.11, 08.11.2019

ЗДВР

 Сорока Л. А., 

голова МО уч.

української мови

13

Інформаційні хвилинки з нагоди 130-річчя з Дня народження Остапа Вишні – письменника-сатирика, гумориста

5-11

13.11.2019

Кл. керівники

14

Заходи до Дня Святого Андрія (Андріївські вечорниці)

7-11

13.12.2019

 

 Пед.-орг. Марченко О. П., кл. керівники

15

Святкові заходи з нагоди Дня Святого Миколая та Нового року

 (за окремим планом)

1-11

16.12-24.12.2019

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

16

Районний хореографічний фестиваль «Всі ми родом з України»

 памяті Народного артиста України

М. Коломійця

-

Протягом І семестру

ЗДВР

Сорока Л. А.,

Шнайдер А. М, Миронюк К. Я.

17

Заходи до Міжнародного дня

 рідної мови

1-11

21.02.2020

Члени МО уч. української мови

18

Заходи з нагоди 206 річниці

від Дня народження українського поета Тараса Григоровича Шевченка

 

1-11

 

 

 

10.03.-13.03.2020

 

 

 

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед. -орг. Марченко О. П.,

члени МО уч. української мови

19

Тематична виставка з нагоди Великодня «Писанка мальована – з любов’ю подарована»

 

1-11

 

13.04-17.04.2020

Корнієнко Т. В.,

кл. керівники, пед.-орг. Марченко О. П.

20

Великодній тиждень доброчинності

 

 

 

1-11

13.04-17.04.2020

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники,

пед.-орг. Марченко О. П.

21

Заходи до Дня вишиванки

1-11

21.05.2020

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники,

пед.-орг. Марченко О. П.

 IV. Військово-патріотичне виховання

1

Інформаційні хвилинки «Нас надихають подвиги героїв» (до Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму)

5-11

06.09-10.09.2019

Кл. керівники

 

2

Заходи з нагоди відзначення 5 років з часу звільнення міст Східної України від російської окупації

5-11

Вересень

Голова МО учителів історії Тарара Т. О.

3

Заходи з нагоди відзначення 140-річчя від Дня народження Симона Петлюри – політика, державного та громадського діяча (в рамках 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років )

9-11

Вересень

Голова МО учителів історії Тарара Т. О.,

кл. керівники

4

Проведення тематичних екскурсій в музеї міста «Україна – земля героїчного народу» (до Дня партизанської слави)

 

1-11

16.09-20.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

 кл. керівники

5

Заходи до Дня захисника України

1-11

10.10 -11.10.2019

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П., кл. керівники

6

Районний фестиваль патріотичних ідей «У єдності поколінь – сила нації»

до Дня захисника України:

-         вишкіл ройових шкільних команд гри «Джура»;

-         квест для осередків УС «Козацькі посиденьки»

8-11

11.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг. Марченко О. П., Вербенюк В. В.,

Василенко М. А., кл. керівники

7

Організація шефської допомоги

для українських воїнів, які брали участь в АТО (ООС) та їхніх родин

1-11

Протягом року

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

8

Організація роботи гуртка «Джура»

5-11

До 04.10.2019

Керівник гуртка

9

Районний вишкіл-похід «Легенда Бортницького лісництва» для ройових гри «Джура» (старша вікова категорія)

9-11

26.10-27.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,  Вербенюк В. В., Василенко М. А.

10

Заходи до Дня вигнання нацистських окупантів з України (28.10)

1-11

28.10-31.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,  пед.-орг.

Марченко О. П., кл. керівники,

уч. історії

11

Заходи до 76-ї річниці вигнання нацистів з міста Києва (06.11)

 

1-11

06.11.2010

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники,

вч. історії

12

Інформаційні хвилинки з нагоди 30-річчя з часу початку падіння комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи (09.11.1989)

9-11

08.11.2019

Голова МО учителів історії Тарара Т. О., члени МО, кл. керівники

13

Заходи до Дня Збройних Сил України

 

1-11

 

 

06.12.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники

14

Інформаційні хвилинки з нагоди 100-річчя від початку Першого Зимового походу Армії Української Народної Республіки (06.12.1919)

9-11

06.12.2019

Голова МО учителів історії Тарара Т. О., члени МО, кл. керівники

15

Стрільба з м\к гвинтівки

(екскурсія до міського тиру)

 

10, 11

 

Грудень

ЗДВР

Сорока Л. А.,

уч. предмета «Захист Вітчизни»

16

Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут (29.01) 

1-11

28.01-30.01.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники,

голова та члени МО уч. історії

17

Години спілкування з нагоди

Дня вшанування учасників бойових дій

на території інших держав (15.02)

1-11

13.02-14.02.2020

Кл. керівники, голова та члени МО уч. історії

18

Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні.

Тематичні заходи про масові акції громадянського протесту в Україні, що відбулися у листопаді 2013 р. – лютому 2014 р., та про їх учасників

 

1-11

20.02-21.02.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

кл. керівники,

голова та члени МО уч. історії

19

Інформаційні хвилинки з нагоди створення Дарницького району

«З Днем народження, рідний районе!»

5-11

Квітень

Кл. керівники

20

Участь у районній спартакіаді з військово-прикладних видів мистецтв

11

Квітень

 

Уч. предмета «Захист Вітчизни»

21

Заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (11.04)

8-11

06.04-10.04.2020

Голова та члени МО уч. історії,

кл. керівники

22

Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

11

Травень

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П., Вербенюк В. В., Василенко М. А., Давиденко С. І., Шнайдер А. М.

23

Заходи до Дня пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (29.08)

-

28.08.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.

24

Допомога ветеранам Другої світової війни, людям похилого віку

1-11

Постійно

Пед.-орг. Марченко О. П.,

УС школи

V. Розвиток пізнавальної активності

та культури розумової праці

1

Предметні декади

(за окремим планом)

-

Протягом року

ЗДНВР, голови та члени МО

2

Дні Європейської спадщини

 

5-11

 

12.09.-13.09.2019

Уч. англійської мови

3

Заходи з нагоди

Всеукраїнського дня бібліотек (30.09)

1-11

30.09.2019

 

Бібліотекарі,

кл. керівники

4

Класні та шкільні тури інтелектуальних ігор. Відбір учасників для районного інтелект-турніру

8-11

07.10-12.11.2019

Керівники МО,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи

5

Районний етап міської пізнавально-розважальної гри «Інтелект-турнір»

(для учнів 13-15 років)

-

16.10.2019

 

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники,

пед.-орг.

Марченко О. П.

6

Районний етап міської пізнавально-розважальної гри «Юніор»

(для учнів 9-12 років)

 

-

23.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники,

пед.-орг.

Марченко О. П.

7

Участь учнів  у науково-дослідницькій роботі  МАН та предметних олімпіадах

7-11

 

Протягом року

ЗДНВР

Олійник О. Ф.,

уч.-предметники

9

Районний етап міського

конкурсу-фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті»

-

Квітень

Голова та члени МО учителів іноземних мов

10

Інформаційні хвилинки до

Всесвітнього дня авіації і космонавтики

5-11

09.04-10.04.2020

Пед.-орг.

Марченко О. П., УС школи, 

кл. керівники

 

11

Свято вшанування переможців МАН, олімпіад, конкурсів «Зоряний олімп»

1-11

 

Квітень-травень

ЗДНВР

Олійник О. Ф.,

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.

12

Робота Євроклубу

(за окремим планом)

7-11

Протягом року

Пожарська Г. Ю.

13

Заходи до Міжнародного дня музеїв (відвідування музеїв) (18.05)

1-11

18.05-22.05.2020

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

14

Заходи до Дня Європи

 

1-11

13.05-15.05.2020

Голова та члени МО учителів іноземних мов

 VI. Трудове виховання та профорієнтаційна робота

1

Закріплення ділянок шкільної території за класами для підтримки

її у належному стані

5-11

До 02.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

ЗДГЧ

Кузьмічова А. В.

2

Двомісячник по благоустрою шкільної території «Зробимо планету чистою».

1-11

 

Вересень-жовтень

Адміністрація,

кл. керівники

3

Підготовка кабінетів

до зимового періоду

1-11

До 11.10.2019

ЗДГЧ

Кузьмічова А. В.

4

Поновлення стенду з профорієнтації 

«У світі професій»

-

 

Вересень

 

ЗДВР

Сорока Л. А.

5

Акція «Книжкова лікарня»

1-11

21.10-25.10.2019

Бібліотекарі,

 уч. трудового навчання

6

Участь учнів школи в екологічній акції по збору вторсировини

1-11

 

 

Жовтень

ЗДВР

Сорока Л. А.,

ЗДГЧ

Кузьмічова А. В., пед.-орг. Марченко О. П.

7

Районна гра-квест для дітей молодшого шкільного віку «Країна ремесел»

1-4

26.11.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

8

Круглий стіл

 «У світі професій»

9, 11

20.01-24.01.2020

Психолог,

кл. керівники

9

Виставка творчих робіт учнів школи «Усе вміють талановиті людські руки»

 

1-8

Березень

Уч. трудового навчання,

УС школи

10

Місячник по благоустрою шкільної території (за окремим планом)

1-11

 

Квітень

 

ЗДГЧ

Кузьмічова А. В.

11

Участь в екологічному конкурсі

«Школа – мій рідний дім»,

 «Птах року», «Посади дерево»

5-11

Перший тиждень

квітня

Кл. керівники, уч. біології, географії

12

Участь у районній виставці-конкурсі науково-технічної творчості

7-10

Квітень

Уч. трудового навчання

13

Районна акція

«Алея випускників-2020»

11

Квітень

ЗДВР

Сорока Л. А,

пед.-орг. Марченко О. П., кл. керівники

14

Відвідування ярмарку професій

«Знайомимось з маловідомими професіями»

9,11

Березень-травень

Кл. керівники

15

Екологічні акції (за окремим планом)

 

5-11

Протягом року

ЗДГЧ

Кузьмічова А. В. кл. керівники

16

Екскурсії на підприємства,

знайомство з робочими професіями

1-11

Протягом року

Кл. керівники

17

Шкільна акція  «Я – господар школи» (благоустрій школи та прилеглих територій)

5-11

Протягом року

ЗДВР

Сорока Л. А.,

ЗДГЧ

Кузьмічова А. В.,

кл. керівники

18

Зустрічі з представниками, викладачами закладів вищої освіти

9, 11

Протягом року

ЗДВР

Сорока Л. А,

кл. керівники

19

Бесіди «Здоров'я і вибір професії»

9-11

Протягом року

Психолог,

 соц. педагог,

кл. керівники

20

Індивідуальна робота з учнями щодо профорієнтації; тестування учнів

на профпридатність

8-11

 

Протягом року

Кл. керівники,

психолог

21

Зустріч з випускниками,

які продовжують навчання

у закладах вищої освіти

9,11

 

Протягом року

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

22

Відвідування центру зайнятості

9, 11

За   домовленістю

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

VII. Художньо-естетичне виховання

1

Святковий концерт з нагоди

Дня учителя «Є професія у світі –
Серце віддавати дітям!»

1-11

 

04.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., Марченко О. П, кл. керівники

2

Районний фестиваль дитячих робіт в рамках Всесвітнього тижня космосу

1-11

04.10-10.10.2019

Пед.-орг. Марченко О. П., Корнієнко Т. В.

3

Заходи до Дня школи

1-11

11.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи,

кл. керівники

4

Виставка-конкурс виробів

із природного матеріалу та осінніх квітів «Осінній вернісаж»

1-11

 

07.10-11.10.2019

Пед.-орг. Марченко О. П., Корнієнко Т. В., кл. керівники,

УС школи

5

Святковий концерт

«Посвята в першокласники»

1

Листопад

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П, класні керівники

6

Випуск шкільної газети

«Шкільна планета»

5-11

Протягом року

Пед.-орг. Марченко О. П.,

УС школи

7

Цикл бесід про зовнішню

 та внутрішню культуру людини

5-11

Протягом року

Кл. керівники

8

Виставка-конкурс

 «Зимова казка»

1-11

16.12-24.12.2019-1.13ка Н,В,

Пед.-орг. Марченко О. П., Корнієнко Т. В., кл. керівники,

УС школи

9

Святкові заходи до Нового року

(за окремим планом)

1-11

16.12-24.12.2019

ЗДВР

 Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи,

кл. керівники

10

Заходи до Дня Святого Валентина.

Валентинівська пошта

8-11

14.02.2020

Марченко О. П., УС школи,

кл. керівники

11

Загальношкільний захід з нагоди Міжнародного жіночого дня 

 

1-11

06.03.2020

ЗДВР

 Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

12

Панорама роботи гуртків

художньо-естетичного циклу

«Твої таланти, Україно!»

-

Жовтень,

березень

Керівники гуртків

13

Районний етап міського конкурсу «Київський вальс»

 серед учнів 11-х класів

11

Травень

ЗДВР

 Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.,

Миронюк К. Я.

14

Участь у районних

 та міських конкурсах малюнків

1-11

 

Протягом року

Корнієнко Т. В.,

кл. керівники

VIII. Екологічне виховання; туристсько-краєзнавча робота

1

Оглядові, тематичні та навчальні екскурсії «Моя країна – Україна!»

1-11

Протягом року

Кл. керівники

2

Районний туристсько-краєзнавчий  КВЕСТ, присвячений Всесвітньому дню туризму

-

24.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

Василенко М. А.

3

Години спілкування

 «Вмійте природу любити».

1-11

11.11-15.11.2019

Кл. керівники

4

Турнір «Макулатурінг»

1-11

18.11.- 29.11.2019

Марченко О. П.,

УС школи,

кл. керівники

5

Природоохоронна  акція

«Свій голос віддаю на захист природи»

5-10

 

Листопад-березень

МО учителів природн. циклу

6

Природоохоронна акція

«Збережи і нагодуй птахів»

1-11

 

Листопад-березень

МО учителів природн. циклу,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

7

Виставка-конкурс творчих робіт «Збережи ялинку»

1-11

З

09.12.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи,

кл. керівники

8

Природоохоронна акція

«Першоцвіти під охороною»

1-11

Березень

МО учителів природ. циклу

9

Інформаційні хвилинки з нагоди Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля, Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (Міжнародного дня пам’яті про чорнобильську катастрофу)

5-11

24.04.2020

МО учителів природн. циклу, класні керівники

10

Декада екологічних знань.

Заходи до Дня довкілля, Дня Землі, 33-ї річниці  трагедії на ЧАЕС

1-11

15.04-24.04.2020

 

МО учителів природн. циклу, кл. керівники

11

Налагодити екологічне формування у школі; випуск стіннівок, усних журналів, фотостендів

5-10

Протягом року

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи,

МО учителів природн. циклу

12

Залучення учнів до практичної природоохоронної роботи: впорядкування шкільних клумб, насадження дерев, кущів,

 озеленення кабінетів

5-10

 

 

Протягом року

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи,

МО учителів

природничого циклу

13

Звіти щодо екскурсійно-туристичної роботи з учнями

-

Листопад,

січень,

березень,

травень

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

IX. Виховання загальнолюдської моралі

1

Цикл класних  виховних заходів (бесід, лекцій, годин спілкування, диспутів) з питань морального виховання: «Україна – батьківщина.  Я – її  мала  частина», «Правила ввічливості», «Ніколи не забувай, що ти живеш  серед людей», «Умій брати від бабусі та дідуся мудрість життя», «Умій висловити співчуття не лише словом, а й ділом»

1-4

 

 

Протягом

року

 

Кл. керівники

 

 

 

Цикл класних  виховних заходів (бесід, лекцій, годин спілкування, диспутів) з питань морального виховання: «Будь благородним у дружбі», «Бережи традиції свого роду», «Ввічливість – основа вихованості», «Пам’ятай, що батько і матір живуть для тебе», «Людина починається з добра»

5-8

 

 

Протягом

року

Кл. керівники

 

Цикл класних  виховних заходів (бесід, лекцій, годин спілкування, диспутів) з питань морального виховання: «Твої успіхи у навчанні, твоє чесне життя – найбільше щастя для батьків», «Шлях до успіху», «Як ви ставитесь до своїх батьків, так і ваші діти ставитимуться до вас», «Коли яке слово мовити», «Поважай гідність іншої людини», «Сімейні реліквії»

 

9-11

 

 

 

Протягом року

 

Кл. керівники

2

Заходи до Міжнародного дня

 людей похилого віку (01.10)

1-11

01.10-03.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

Марченко О. П.,

УС школи,

кл. керівники

3

Заходи до Міжнародного дня толерантності. Уроки толерантності

«Як бути толерантним» (16.11)

1-11

14.11-15.11.2019

Пед.-орг. Марченко О. П., кл. керівники

4

Заходи до Всесвітнього дня дитини

(з 1954 року – за рішенням

Генеральної асамблеї ООН, 20.11.1989 – підписана Міжнародна Конвенція

про права дитини)

1-11

18.11-22.11.2020

ЗДВР

 Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

5

Години спілкування

до Міжнародного дня щастя (20.03)

5-11

16.03-20.03.2020

Кл. керівники

6

Заходи до Дня матері

та Міжнародного дня сім’ї

1-11

12.05-13.05.2020

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

7

Зустрічі з психологом

«Я серед людей»

Інд.

Протягом року

Психолог

8

Районне свято до Міжнародного дня захисту дітей для вихованців пришкільних таборів

1-6

01.06.2020

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

X. Правоосвітня, правовиховна робота; профілактика негативних явищ, формування здорового способу  життя

1

Проведення Місячника

 «Увага! Діти на дорозі»

 (за окремим планом)

1-11

20.08-20.09.2020

ЗДНВР

Олійник О. Ф,

ЗДВР

Сорока Л. А.,

 кл. керівники

2

Тиждень безпеки життєдіяльності

(за окремим планом)

1-11

Вересень

ЗДНВР

Олійник О. Ф.

3

Районний футбольний турнір з нагоди Дня фізичної культури та спорту серед команд учнів 2007, 2008, 2009, 2010-11, 2012-13 р. н.

-

04.09-15.09

ЗДВР

Сорока Л. А.,

Василенко М. А.

4

Заходи з нагоди Дня фізичної культури та спорту

1-11

09.09-13.09.2019

Уч. фізкультури

5

Олімпійський тиждень та Олімпійський урок (протягом тижня)

1-11

09.09-13.09.2019

Уч. фізкультури, кл. керівники

6

Участь у щорічному заході культурно-просвітницького та спортивного характеру – День «Динамо» (друга субота вересня)

1-11

09.09, 13.09.2019

Уч. фізкультури, кл. керівники

7

Районне свято

«Спортивний Олімп Дарниці»

до Дня фізичної культури і спорту

-

12.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

Василенко М. А.

8

Підведення підсумків працевлаштування випускників          9, 11 класів

-

До 20.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

9

Районний футбольний турнір з нагоди Міжнародного дня миру серед команд учнів 2009-10, 2010-11, 2012-13 р. н.

-

21.09-22.09.2019

Василенко М. А.

10

Заходи в рамках Всеукраїнського просвітницького проекту

«Я маю право»

1-11

Вересень-грудень

Голова та члени МО вч. історії, кл. керівники

11

Залучення учнів школи до роботи гуртків і секцій, які працюють у школі та позашкільних заходах

 

1-11

 

 

 

Вересень

 

 

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

12

Декада правових знань, профілактики правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі

1-11

01.10-10.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники, уч. правознавства

13

Заходи з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми

5-11

15.10-18.10.2019

Уч.правознавства, кл. керівники

14

Районний відкритий турнір зі скелелазання у закритих приміщеннях «CDUTCup»

-

30.10.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

Василенко М. А.

15

Конкурс «Мої права в малюнках»

1-8

 

Жовтень

 

Корнієнко Т. В., пед.-орг.

Марченко О. П., УС школи

16

Гра-мандрівка «А я знаю свої права!»

1-4

Жовтень

Пед.-орг.

Марченко О. П., УС школи,

 кл. керівники

17

Рейд «Як живеш, дитино?» (відвідування сімей

категорійних дітей)

-

Жовтень

Соц. педагог, психолог,

кл. керівники

18

Декада захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства

1-11

11.11-20.11.2019

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники, уч. правознавства

19

І Відкритий турнір з шашок «Ваш хід!» - 2019» (районний етап)

-

22.11.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., Герасимчук С. В.

20

Заходи в рамках Всесвітньої кампанії  «16 днів протидії гендерному насильству»

8-11

25.11.-10.12.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

21

Тематичні уроки
«Виникнення держави і права», «Право і закон»

9-11

Листопад

Уч. правознавства

22

Ознайомлення учнів з Конвенцією ООН «Про права дитини»

1-11

Листопад

Уч.

правознавства

23

Бесіди «Про недопустимість расистських проявів

в учнівському середовищі»

5-11

Листопад

Кл. керівники

24

ІІ Відкритий районний шаховий турнір «ЮНІОР-CHESS»

-

28.11.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., Герасимчук С. В.

25

Заходи до Всесвітнього дня

боротьби зі СНІДом (01.12)

8-11

 

28.11-29.11.2019

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

кл. керівники

26

Години спілкування «Нерозлучні права і обов’язки», «Закон обов’язковий для всіх», «Права і обов`язки громадян України»

1-11

Грудень

Кл. керівники

27

Конкурс агітбригад «Молодь обирає здоровий спосіб життя»

9-11

Грудень

Уч. біології

 

28

Районний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу

«Молодь обирає здоров’я»

9-11

03.12.2019

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

уч. біології

29

Поновлення куточка

«Права дитини – мої права»

9-11

 

Протягом року

Пед.-орг.

Марченко О. П., УС школи

30

Тренінг «Правила поводження з незнайомими людьми»

1-11

 

Грудень

Соціальний педагог,

 психолог

31

Обговорення на годинах спілкування соціальної реклами, спрямованої на подолання безпритульності та бездоглядності дітей

1-11

 

Грудень

 

Кл. керівники

32

Зустріч з представниками сектора

ювенальної превенції

-

За домовлен.

ЗДВР

Сорока Л. А.

33

Заходи в рамках

Всеукраїнського тижня права

1-11

09.12-13.12.2019

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

голова та члени МО уч. історії

34

Спортивні змагання до

Всесвітнього дня футболу

9-11

10.12.2019

Уч. фізкультури

35

Засідання шкільної комісії по попередженню правопорушень серед неповнолітніх

-

Щомісячно

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

36

Спортивні змагання з футболу

1-11

Зимові канікули

Уч. фізкультури

37

КВК з правил дорожнього руху

9-11

Січень

Пед.-орг.

Марченко О. П.

38

Перегляд відеосюжетів щодо ненасильницьких методів поведінки

та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями

та подолання стресу

1-11

Протягом року

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

1-11 класів

39

Поради«Булінг у школі

 та як з ним боротися – говоримо

 з Уповноваженим Президента України..»

1-11

Протягом року

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

1-11 класів

40

Тренінгове заняття «Булінг в освітньому середовищі та його профілактика» (на виконання Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»)

5-11

13.01-17.01.2020

Кл. керівники

5-11 класів, практичний психолог Ященко М. І.

41

Декада антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди

1-11

 

10.02-19.02.2020

 

ЗДВР

Сорока Л. А.,

МО уч. природн. циклу, кл. кер.

42

Години спілкування з нагоди Міжнародного дня підтримки

жертв злочинів (22.02)

8-11

17.02-21.02.2020

Кл. керівники

43

Бесіда-тренінг «Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг» (на виконання Закону України від 18 грудня 2018 року

 № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»)

6-8

24.02-28.02.2020

Кл. керівники

6-8 класів, практичний психолог Ященко М. І.

44

Спортивні змагання з баскетболу

 9-11

 

Весняні канікули

Уч. фізкультури

45

Перегляд відеороликів «Кібербулінг або агресія в інтернеті: способи розпізнавання і захист дитини»

5-11

Березень-квітень

Кл. керівники

5-11 класів

46

Співпраця з консультативно-діагностичним дитячим  центром «Клініка, дружня до молоді»

-

За домовл.

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П.

47

Тренінги «Твоє життя – твій вибір», «Скажемо палінню – «Ні!»

7-8,

9-11

Березень

Психолог

48

Міні-тренінг «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»

2-4

Квітень

Кл. керівники

1-11 класів, уч. інформатики

49

Години спілкування «Кібербулінг: загроза ХХІ століття»

9-11

Протягом року

Кл. керівники

9-11 класів

50

Корисні правила-поради для  профілактики і подолання кібербулінгу

9-11

Протягом року

Практичний психолог Ященко М. І.

51

Інформаційні хвилинки до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз (24.03)

5-11

20.03.2020

Кл. керівники

52

Тиждень пропаганди

«За здоровий спосіб життя»

 (до Всесвітнього дня здоров’я, 07.04)

1-11

06.04-10.04.2020

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

53

Спрямувати роботу щодо роз’яснення учням Конституції України 

та інших законів України

1-11

 

Протягом року

Учителі правознавства

54

Консультативний пункт

«Скринька довіри»

Учасн. освітн. процесу

Протягом року

Практичний психолог Ященко М. І.

XI. Робота з учнівським самоврядуванням

1

Загальношкільна конференція учнівського самоврядування

5-11

 

Вересень

ЗДВР

Сорока Л. А.,

пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи

2

Виставка-конкурс робіт

 «Безпечна дорога до школи»

1-8

Вересень

Марченко О. П.,

УС школи

3

Складання плану роботи

учнівського самоврядування

на 2019-2020 навчальний рік

5-11

До 13.09.2019

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи

4

Виїзний навчальний практикум «Лідерство і самоврядування – простір формування громадянської культури учнів» для представників учнівського самоврядування ЗЗСО Дарницького району

-

13.09-15.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи

5

І сесія Дитячого парламенту Дарницького району

скликання 2019-2020 н. р.

-

28.09.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг.

Марченко О. П.

6

Конкурс класних куточків

1-11

Вересень

Пед.-орг. Марченко О. П., УС школи

7

Творчий проект до Дня учителя

(відеопривітання)

 

5-11

 

До 04.10.2019

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи

8

Інтерактивний практикум «Батьки +: Перезавантаження»

-

06.10.2019

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи, депутати ДПДР

9

Організація роботи в шкільній газеті

-

Жовтень

Пед.-орг.

Марченко О. П.

10

Рейд «Мій клас на перерві»

1-11

Протягом року

УС школи

11

Конференція з мистецтва публічних виступів «DARspeach»

-

02.11.2019

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи, депутати ДПДР

12

Вечір поезії з нагоди Дня української писемності «Заговори, щоб я тебе побачив» для дітей середнього та старшого шкільного віку

8-11

09.11.2019

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи, депутати ДПДР

13

Музично-літературний вечір, зустріч з учасниками Революції Гідності 2013-2014 років та Помаранчевої революції 2004 року «Наш вибір – СВОБОДА»

-

23.11.2019

Пед.-орг.

Марченко О. П.,

УС школи,

депутати ДПДР

14

ІІ сесія Дитячого парламенту Дарницького району

скликання 2019-2020 н. р.

-

07.12.2019

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг.

Марченко О. П.

15

Новорічна розважальна програма

для старшокласників

«За 5 хвилин до Нового року»

(ЦПО, вул. Вакуленчука, 1)

9-11

28.12.2019

Пед.-орг.

Марченко О. П., Президент УС, депутати ДПДР

16

Засідання УС школи

-

 

Щотижня

Пед.-орг.  Марченко О. П.,

Лідер УС школи

17

Районна нарада лідерів

ДРРС «Стріла» та депутатів

Дитячого парламенту

Дарницького району

-

Щосуботи

Лідер учнівського самоврядування, депутат Дитячого парламенту

18

Акція «Поспішаймо творити добро» (допомога бійцям АТО (ООС))

5-11

Протягом року

Пед.-орг. Марченко О. П., УС школи, БК

19

Вибори депутатів Дитячого парламенту Дарницького району

7-10

22.05.2020

ЗДВР

Сорока Л. А., пед.-орг. Марченко О. П., УС школи

20

Звітно-виборча конференція учнівського самоврядування

5-11

Травень

Пед.-орг. Марченко О. П., УС школи

21

Конкурси малюнків «Моя Дарниця», «Я – учасник дорожнього руху»,

«Світ очима дітей», «З вогнем погані жарти», «Європа –наш спільний дім»

1-11

 

Протягом року

Пед.-орг. Марченко О. П., УС школи

22

Випуск шкільної друкованої газети «Шкільна планета»

 

8-11

 

Згідно графіка

Пед.-орг. Марченко О. П., УС школи

23

Рейди «Шкільне подвір’я», «Мій клас на перерві», «Книга дякує!», «Затишок в шкільній оселі»

1-11

Протягом року

Пед.-орг. Марченко О. П., УС школи

XII. Робота з батьками; родинне виховання

1

(Не)батьківські збори –

День відкритих дверей

 (індивідуальні зустрічі,

персональні бесіди з батьками)

 

1-11

Протягом року

Адміністрація,

кл. керівники, уч.-предметники

2

ІІ етап Дня самоврядування «Розшукуємо «відважних» батьків»

 

 

1-11

Грудень

Адміністрація,

кл. керівники, уч.-предметники

3

Планування роботи

 з батьками в класах

1-11

 

Вересень

 

Кл. керівники, соц. педагог

4

Засідання піклувальної ради закладу освіти  (за окремим графіком)

-

Згідно графіка

Адміністрація,

кл. керівники

5

Провести оцінювальне обстеження сімей категорійних дітей

-

Вересень

 

Кл. керівники,

соц. педагог, психолог

6

Проведення тижня родинного виховання (за окремим планом)

1-11

Жовтень,

травень

ЗДВР

Сорока Л. А.,

кл. керівники

7

Психолого-педагогічний консиліум «Педагогічна адаптація 5-х класів до навчання в основній школі»

 

-

Листопад-грудень

Адміністрація, психолог,

кл. керівники, уч.-предметники

8

Виявити батьків, які негативно впливають  на виховання дітей,

 не виконують своїх

батьківських обов’язків

-

Протягом року

Класні керівники,

соц. педагог, психолог

9

Психологічна консультаційна

служба для батьків

-

Протягом року

Психолог

 

10

Контроль за соціально неспроможними сім’ями (допомога дітям із цих сімей у разі потреби)

-

Протягом року

Адміністрація,

соц. педагог, психолог

11

Поради батькам, щоби зменшити ризик булінгу та  кібербулінгу

для своєї дитини

-

Протягом року

Психолог,

соц. педагог

12

Круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та кібербулінг»

-

Березень

ЗДВР

Сорока Л. А.,

психолог Ященко М. І.

13

Спортивне сімейне свято

 «Спортивна феєрія»

 

 

1-11

Квітень

Кл. керівники,

пед.-орг.  Марченко О. П., вч. фізкультури

14

Спільні засідання педколективу, батьківської громадськості, учнівського самоврядування (День відкритих дверей, презентація кращих класних колективів, кращих виховних та позакласних заходів)

-

 

 

Січень,

травень

 

 

Адміністрація,

уч.-предметники