Положення про табір з денним перебуванням "Здоров'я"

 ПОЛОЖЕННЯ

про табір із денним перебуванням «Здоровя»

з використанням в роботі системи літнього мовного табору

на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 316

з поглибленим вивченням української мови Дарницького району м. Києва                                                                                                                                              

адреса: 02140, м. Київ, пр. М. Бажана, 32-а

 

Загальна частина

 

1. Пришкільний табір з денним перебуванням (далі – табір) - дитячий заклад відпочинку, тимчасово утворений у навчальному закладі, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

2. Табір у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (№ 375-VI від 04.09.2008), Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженим постановою КМ України від 28.04.2009 № 422, іншими нормативно-правовими актами щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році і власним положенням.

 

Організаційно-правові засади діяльності табору

 

3. Табір діє на підставі положення, розробленого відповідно до Типового положення, що погоджується засновником – управлінням освіти Дарницької РДА.

4.  У таборі «Здоровя» період відпочинкової зміни становить 18 днів: з 30 травня  по 23 червня 2017 року.

5. Табір приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 6 до 11років, які перебувають у зазначеному закладі самостійно. Приймання дітей до дитячого закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров'я дитини.

 6. Засновник дитячого закладу забезпечує його функціонування, комплектування інвентарем, технічним та іншим обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

7.   Директор  навчального закладу своїм наказом:

призначає начальника табору та делегує повноваження щодо організації роботи закладу відпочинку, розпорядку роботи табору, графіку роботи вихователів, педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу, відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей та охорону праці дорослих на час дії табору;

призначає вчителів вихователями та іншими спеціалістами (з фізкультури, іноземної мови, музики та інше) в таборі;

призначає для роботи в таборі обслуговуючий персонал.

8.   Директор  навчального закладу:

затверджує Положення про табір з денним перебуванням, штатний розпис і посадові обов’язки працівників табору;

забезпечує безпечні умови організації відпочинку дітей;

забезпечує функціонування  табору , його комплектування технологічним обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей;

погоджує плани та графіки роботи, інструкції з охорони праці;

здійснює контроль за діяльністю пришкільного табору.

 

Порядок прийому дітей до дитячого закладу

 

9. Зарахування дітей до табору здійснюється на підставі заяви батьків або інших законних представників та за наявності медичної довідки встановленого зразка про стан здоров’я дитини.

10. З урахуванням віку та інтересів дітей у таборі створюються _____ групи (загони), наповнюваність яких відповідно штатними нормативами та державними санітарними правилами і нормами улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів становить 15-20 осіб.

11. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку у дитячому закладі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.

12. Відрахування дитини з дитячого закладу здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі.

 

Організація оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку, харчування та медичного обслуговування у таборі

 

13. Працівники табору відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.

14. Надання дітям та працівникам табору першої долікарської медичної допомоги здійснюється медичною сестрою закладу.

15. Споруди, будівлі та інші приміщення навчального закладу, на базі якого функціонує табір, повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні на видному місці розміщується план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором навчального закладу.

16. Табір забезпечує збалансоване 3-разове харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.

17. Табір організовує щоденну роботу за системою мовного табору тривалістю 1-1,5 годинив залежності від віку дітей.

18. Табір може організовувати роботу гуртків, груп та інших творчих об'єднань за межами закладу у місцях, призначених для перебування дітей (позашкільні навчальні заклади, спортивні бази, майданчики, стадіони, дитячі парки тощо).

19. У таборі створюються безпечні умови перебування дитини, забезпечується охорона її життя і здоров'я, надання необхідної першої медичної допомоги, організація змістовного дозвілля тощо.

 

Управління та кадрове забезпечення дитячого закладу

 

20.Пришкільний табір очолює особа з відповідною педагогічною освітою, яка пройшла навчання з охорони праці та визначена наказом директора навчального закладу.

21. Керівник пришкільного табору (начальник табору):

затверджує календарний план роботи табору ;

затверджує режим дня;

організовує інструктаж працівників  пришкільного   табору  з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

здійснює контроль за виховним процесом, забезпечує належні умови для відпочинку та оздоровлення дітей;

звітує перед засновником про результати  діяльності   пришкільного   табору ;

видає в межах своєї компетенції накази, що стосуються  діяльності   табору , організовує і контролює їх виконання;

готує посадові інструкції працівників табору, штатний розпис, інструкції з охорони праці;

відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов’язковий медичний огляд;

приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників  пришкільного   табору;

складає статистичний звіт ОТ-1.

22. На посаду вихователя призначаються особи, з числа педагогічних працівників. Кожен працівник повинен мати санітарну книжку, бути ознайомлений з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

23. Медичні працівники, які направляються на роботу в пришкільні табори, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три роки.

24. Для роботи в таборі можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів при наявності санітарної книжки.

25. Під час оформлення на роботу працівники пришкільного табору проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.

26. Умови і розмір оплати праці працівників пришкільних таборів визначаються відповідно до тарифікації на поточний навчальний рік.

 

Учасники процесу оздоровлення та відпочинку в таборі

 

 27. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники табору.

 28. Працівники табору мають право на:

внесення пропозицій щодо поліпшення виховного процесу та процесу відпочинку;

вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;

соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків.

 29. Працівники дитячого закладу зобов'язані:

під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми, медичну книжку встановленого зразка;

дотримуватися вимог положення табору, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

виконувати накази начальника табору та директора навчального закладу, на базі якого функціонує табір.

30. Діти під час перебування у таборі мають право:

на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;

самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь у програмах відпочинку табору;

на раціональне харчування.

Діти під час перебування у таборі зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку закладу.

 31. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

ознайомитися з положенням табору, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;

захищати права та законні інтереси дитини.

 32. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:

забезпечити дитину на час перебування у дитячому таборі відпочинком необхідним інвентарем приватного використання, одягом, взуттям, засобами гігієни;

провести з дитиною превентивну роботу щодо запобігання шкідливим звичкам;

забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

визначитися щодо страхування дитини від нещасних випадків на час перебування в таборі;

подавати інформацію працівникам табору про індивідуальні особливості дитини.

Фінансово-господарська діяльність та

матеріально-технічна база табору

 

 33. Фінансово-господарська діяльність табору провадиться відповідно до його положення та законодавства.

 34. Фінансування табору здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (перебування дітей пільгових категорій, що визначені законодавством), внесків фізичних осіб (батьківська плата) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Додатковими джерелами фінансування табору з денним перебуванням можуть бути добровільні внески батьків, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.

35. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в таборі здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Державний контроль за діяльністю табору

 

36. Державний контроль за діяльністю табору в межах повноважень, передбачених законом, здійснюють:

органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать табір;

управління освіти Дарницької райдержадміністрації.