Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

 

І. Загальні положення

1.1.  

Положення про академічну доброчесність спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №316 з поглибленим вивченням української мови (далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2.    

Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про видавничу справу», Цивільного Кодексу України, Статуту школи, правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та локальних документівшколи.

1.3.   

Метою Положення про академічну доброчесність є формування в ліцеї системи демократичних відносин між учасниками освітнього процесу, розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитетушколи.

1.4. 

У своїй діяльності заклад освіти дотримується принципу меритократії, що означає оцінювання учнів винятково на підставі їх знань і вмінь, а педагогічних працівників – на основі їх професійної компетентності, результатів роботи, внеску у розвиток закладу освіти, що є підставою для їх подальшого матеріального, морального та кар’єрного стимулювання. Заклад освіти зобов’язується вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в роботахпедагогічних працівників та здобувачів освіти.

1.5.        

Педагогічні працівники та здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють та навчаються в ліцеї, підтримувати систему демократичних відносин між учасниками освітнього процесу, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитетузакладу освіти.

1.6.    

Заклад освіти в своїй діяльності керується принципом незалежності здобуття загальної середньої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійнихорганізацій.

1.7.  

Адміністрація закладу освіти гарантує дотримання в стінах закладу освіти ст. 36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі.Педагогічніпрацівникитаіншіспівробітникизакладуєвільнимиусвоїхполітичнихі

передвиборчих симпатіях. Жодний адміністративний тиск з приводу політичних переконань, а також характеру волевиявлення учасників освітнього процесу через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії є недопустимим.

1.8. 

Дотримання академічної доброчесності в закладі освіти пов’язане із сповідуванням учасниками освітнього процесу наступнихпринципів:

Верховенства права. У освітньому середовищі школи пріоритетом повинно бути дотримання принципу верховенства права, а саме: справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо.

Законності. У своїй діяльності учасники освітнього процесу мають суворо дотримуватися Конституції України, Законів України та підзаконних актів.

Соціальної справедливості. У взаємовідносинах між учасниками освітнього процесу важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та ліцею, а також повага до гідності кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичноїповедінки.

Науковості. Педагогічні працівники зобов’язані об'єктивно висвітлювати наукові факти, поняття, теорії; ознайомлювати учнів з новими досягненнями, науковими методами, пояснювати значення теорії для практики; розкривати наукові причинно-наслідкові зв'язки явищ, що вивчаються; викладати навчальний матеріал з позицій останніх досягнень науки й техніки; забезпечувати тісний зв'язок із сьогоденням.

Дотримання авторського права. Педагогічні працівники повинні посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права; надавати достовірну інформацію про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну, науково-педагогічну, творчу діяльність. Забезпечити виконання письмових робіт без залучення зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, списування, академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

Принцип достовірності результатів педагогічної, науково-педагогічної, дослідницької діяльності здобувачів загальної середньої освітипередбачає самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю, результатів навчання; об‘єктивність оцінювання результатів навчання. Не допускати свідомого завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів загальної середньої освіти.

Професіоналізму та компетентності. Передбачає наявність у здобувачів загальної середньої освіти та педагогічних працівників ліцею управлінських та аналітичних здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці.

Партнерства і взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін.

Відкритості й прозорості. Усі процеси, документи в закладі освіти, які стосуються освітньої, наукової, дослідницької, господарської та фінансової діяльності, є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю.

Відповідальності. Здобувачі загальної середньої освіти та педагогічні працівники мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.

1.9.    

Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в ліцеї. Усі особи, на яких поширюється це Положення, повинні бути ознайомлені з йогозмістом.

1.10. 

Положення публікується на офіційному веб-сайтізакладу освіти.

 

ІІ. Принципи, норми етики та академічної доброчесності

 

2.1.  

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітньогопроцесу.

2.2.   

Порушеннями академічної доброчесності згідно ст. 42 п. 4 Закону України «Про освіту»вважаються:

-            

академічний плагіат – оприлюднення (часткове або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими способами, як результат власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без за значенняавторства;

-         

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

-       

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або науковихдослідженнях;

-           

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи науковихдосліджень;

-         

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатівнавчання;

-          

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація тасписування;

-       

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірних переваги в освітньомупроцесі;

-      

необ'єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачівосвіти.

2.3. 

Академічна доброчесність педагогічних працівників спрямованана:

-            

дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, Статуту школу, Колективного договору та Правил внутрішнього трудовогорозпорядку;

-       

повагу до осіб, які здобувають освіту, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також іншихобставин;

-          

об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти; ефективне виконання своїх функціональних обов’язків; підвищеннякваліфікації;

-         

дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіттощо;

-      

здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачамиосвіти;

-      

дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення конфліктуінтересів;

-                    

якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків; впровадження у свою діяльність інноваційних методів навчання; відповідно до вимог законодавства підвищення своєїкваліфікації;

-         

надання достовірної інформації; не розголошення конфіденційної інформації та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та зверненнягромадян;

-      

нести відповідальність за порушення академічноїдоброчесності.

2.4. 

Академічна доброчесність здобувачів загальної середньої освітипередбачає:

-            

дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавстваУкраїни;

-             

самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю за результатаминавчання;

-      

повагу честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються відваших;

-          

бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

-                

використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися наних;

-          

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерелаінформації;

-       

не надавати / отримувати, не пропонувати неправомірну вигоду за отримання будь-яких переваг у навчальній або науково-дослідницькійдіяльності;

-          

негайно повідомляти адміністрацію закладу освіти у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам громадян, юридичних осіб, державним або суспільнимінтересам;

-      

нести відповідальність за порушення академічноїдоброчесності.

2.5. 

Етичні норми академічноїдіяльності.

Учасники освітнього процесу мають дотримуватися моральних норм і правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності, зокрема:

-          

сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу;

-      

сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджузакладу освіти;

-            

шанувати історію закладу освіти, здобутки педагогів, випускників, шанобливо ставитися до державної символіки та символікишколи;

-        

зберігати та примножувати славні традиції школи, підвищувати його престиж власними досягненнями у роботі танавчанні;

-          

виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв та традицій учасників освітнього процесу всіхнаціональностей;

-                

допомагати учасникам освітнього процесу, що опинилися у складних життєвих обставинах;

-              

поводитися з іншими учасниками освітнього процесу шанобливо, толерантно, не принижувати будь-яким чином їх гідність;

-      

раціонально та дбайливо використовувати матеріально-технічну базушколи;

-       

приходити на заняття без запізнення, знати вчителів на ім’я та по батькові, звертатися до них на«Ви».

 

 

 

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та академічної доброчесності

3.1.         

При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням після ознайомлення із Правилами внутрішнього розпорядкузакладу освіти.

3.2.           

Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайтішколи.

3.3.    

Заступник директора закладу освіти, яка відповідає за методичнуроботу згідно повноважень:

-           

забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різногорівня;

-          

використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт наантиплагіат.

3.4.     

Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,списування).

3.5.      

Для прийняття рішення про призначення відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності створюється шкільна Комісія з питань академічноїдоброчесності.

 

IV.  

Видивідповідальності

за порушення академічної доброчесності

 

4.1.           

Види  відповідальності      за               конкретне                порушення                    академічної     доброчесності визначають спеціальні Закони та внутрішнє Положенняшколи.

 

 

Порушення академічної

доброчесності

 

 

Суб’єкти порушення

 

Обставини та умови порушення

академічної доброчесності

 

 

Наслідки і форма відповідальності

Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення виду

відповідальності

 

 

 

 

Списування

 

 

 

 

Здобувачі освіти

-  

самостійніроботи;

-  

контрольніроботи;

-  

контрольні зрізизнань;

-  

річне оцінювання (дляекстернів)

-  

моніторинги якості знань

Повторне письмове проходження

оцінювання

Термін-1 тиждень Або повторне проходження відповідного освітнього

компонента освітньої програми

Учителі- предметники

 

 

-екзамен(ДПА);

 

 

 

 

- річне оцінювання ( дляекстернів)

Повторне проходження оцінюванняза

графіком проведення ДПА узакладі

Атестаційна комісія

 

 

Не зарахування результатів

 

 

 

-І етап( шкільний)

Всеукраїнських

учнівських олімпіад, конкурсів;

Робота учасника анулюється, не оцінюється.

У разі повторних випадків списування

учасник не

допускається до участі в інших

олімпіадах, конкурсах

Оргкомітет, журі

Необ’єктивне

Педагогічні

Свідоме завищення або

Педагогічному

 

оцінювання

працівники

заниження оцінки

працівнику

 

результатів

 

результатів навчання

рекомендується

Адміністрація

навчання

 

-усні відповіді;

опрацювати критерії

закладу,

здобувачів

 

-домашні роботи;

оцінювання знань.

атестаційні

 

 

-контрольні роботи;

Факти

комісії усіх

 

 

-лабораторні та

систематичних

рівнів

 

 

практичні роботи;

порушень

 

 

 

-ДПА;

враховуютьсяпри

 

 

 

-тематичне оцінювання;

встановленні

 

 

 

- моніторинги;

кваліфікаційної

 

 

 

-олімпіадні та конкурсні

категорії , присвоєнні

 

 

 

роботи

педагогічнихзвань

 

Обман:

 

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-методичні рекомендації;

-навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник;

-наочний посібник;

-практичний посібник;

-навчальний наочний посібник;

-збірка;

-методична збірка

-методичний вісник;

-стаття;

-методична розробка

У випадку встановлення порушень такого порядку:

А) спотворене представлення у методичних розробках,

публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або

компіляції чужих

джерел, використання Інтернету без посилань,

фальсифікація наукових досліджень, неправдива

інформація про власну освітню діяльність

є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного

педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

Б) в разі встановлення в атестаційний період фактів списування

здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації

результатів власної педагогічної

 

 

Фальсифікація

 

 

 

Педагогічні працівники як автори

Педагогічна та методична ради ліцею,

атестаційні комісії (різних рівнів)

 

 

Фабрикація

 

 

 

 

 

Плагіат

 

 


 

 

 

діяльності позбавлення педагогічного працівника І,ІІ

кваліфікаційної категорії

 

 

4.2.     

За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавстваУкраїни.

4.3.             

За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких формвідповідальності:

ü

дисциплінарна;

ü

адміністративна;

ü

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційноїкатегорії;

ü

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені закономпосади;

ü

інші форми відповідно до вимог чинного законодавстваУкраїни.

4.4.     

Порушення норм цього Положення, загальноприйнятих норм поведінки, ігнорування норм етики, моралі та громадської свідомості, етичних норм академічної та наукової діяльності може розглядатися як вчинення аморального проступку і передбачати накладання санкції, у т.ч, звільнення з роботи за поданням Комісії з питань академічноїдоброчесності.

4.5.      

За порушення правил академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до таких форм відповідальності:

ü 

попередження;

ü 

повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, залікутощо);

ü 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньоїпрограми;

ü 

позбавлення або скорочення наданих закладом пільг, стипендійтощо.

 

V.  

Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічнихпрацівників

 

5.1.      

З метою виконання норм цього Положення в закладі освіти створюється Комісія з питань академічної доброчесності (даліКомісія).

5.2.      

Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції Адміністрації школи щодо накладання відповіднихсанкцій.

5.3.     

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку, цимПоложенням.

5.4.      

Склад Комісії затверджується наказом директора на підставі рішення педагогічної ради, ради закладу освіти, органів учнівськогосамоврядування.

5.5.    

Строк повноважень членів Комісії визначають органи самоврядуваннязакладу.

5.6.      

До складу Комісії входять всі учасники освітнього процесу: 3 педагоги, 3 учні, 3 батьків або осіб, які їхзамінюють.

5.7.     

Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов'язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснюєсекретар.

5.8.      

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться на наступний (робочий) день після отримання звернення. Питання щодо відкритості засідання вирішує комісія.

5.9.       

На засідання Комісії в обов’язковому порядку запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення академічноїдоброчесності.

5.10.        

Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданніКомісії.

5.11.    

Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова тасекретар.

5.12.      

За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративногохарактеру.

5.13.     

Комісія, не менше одного разу на рік, звітує про свою роботу на спільному засіданні педагогічної ради та ради закладу освіти.

5.14.      

Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім'я її голови. У заяві обов'язково зазначаються особисті дані заявника (П. І .Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи» посада» клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією нерозглядаються.

5.15.    

ПовноваженняКомісії:

-                 

одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

-           

залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

-                       

проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої освіти;

-       

ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та науково-дослідницької діяльності;

-                    

готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та науково-дослідницьку діяльністьліцею;

-             

надавати рекомендації та консультації щодо способі та шляхів більш ефективного дотримання норм цьогоПоложення.

VI.  

Прикінцеві положення

 

6.1. Це Положення ухвалюється педагогічною радою закладу освіти більшістю голосів і вводиться в дію наказом директора.

6.2 Учасники  освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення  не є виправданням неетичної поведінки.

Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

6.3 Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу. Здобувачі освіти ознайомлюються в обов’язковому порядку.

6.4 Положення про академічну доброчесність спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №316 з поглибленим вивченням  української мови затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.

6.5 Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи.