План з виховної роботи

ВИХОВНА РОБОТА

 

Проблема, над якою працює педагогічний колектив:

 «Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального        та фізичного потенціалу учня».

 

1-4 класи.           Формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

 

5-7 класи.           Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини.

 

8-9 класи.           Формування потреби у збереженні та примноженні

                              духовного й  матеріального багатства українського народу.

 

10-11 класи .      Формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю України.

 

 

 

Проблема, над якою працює методичне

об'єднання класних керівників:

 

«Форми і методи сприяння виробленню особистістю ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції».

 

 

Тема педагогічної ради:

 «Роль класного керівника та вчителя-предметника

у формуванні ключових компетенцій особистості».

 

 

 

Орієнтири  виховної роботи

 

1.  Ціннісне ставлення до себе.

1-4 класи

                - формування усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного);

                - адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного в собі;

                - формування навичок ведення здорового способу життя                      (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

 

5-7 класи

                  - формування норм власної поведінки;

                  - формування прагнення бути фізично здоровою людиною;

                  - вчити усвідомлювати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

                  - конструктивно підходити до вирішення різних життєвих ситуацій.

 

8, 9 класи

                  - формування вмінь цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;

                  - вчити усвідомлювати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

                  - формування вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій, адаптуватись у різних життєвих ситуаціях, конструктивно впливати на них, регулювати власну поведінку.

 

10, 11 класи

                  -  формування імунітету до асоціальних впливів;

                  - формування навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самоствердження, самооцінки;

                  -  вчити адаптуватись у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності;                

                 - формування особистої культури здоров’я;

                 - формування життєвих пріоритетів, цілей, ідеалів.

 

 

2.  Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

1-4 класи

                  - формування уміння та навичок підтримки та збереження  міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування  конфліктів;

                  - формування здатності врахувати думку інших людей, адекватно

оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

                  - формування моральних якостей (чуйності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя,  взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).                                                                                                                                                                                                                                        

 

5-7 класи

                - формування розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;

                  - формування вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та просити пробачення.

 

8,9 класи

                  - формування критичного ставлення до поведінки людей;

                  - формування  активної моральної життєвої позиції;

                  - формування ідеалів сім’ї, родини, відносин у колективі;

                  - формування духовно-моральної культури особистості;

                  - формування єдності слова і діла.

 

10,11 класи

                 -  формування єдності моральної свідомості та поведінки;

                  - формування готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності;

                  - формування вільного морального вибору навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим; 

                  - формування реалізації активної за формою та моральною за змістом життєвою позиції;

                  - формування пріоритетів подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь;

                  - формування гендерної культури.

  

3.   Ціннісне ставлення до праці.

 1-4 класи

                 - формування уявлення про типи професій;

                 - формування вмінь і навичок самообслуговуючої праці;

                 - формування поваги до людини праці;

                 - формування почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості.

 

5-7 класи

               - формування значимості суспільно-корисної праці;

                 - формування навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства;

                 - формування вміння доводити справу до логічного завершення.

                                              

8, 9 класи

                 - формування позитивно-емоційного ставлення до праці;

                 - формування  здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії;

                 - формування соціальної значимості праці в житті людини, естетики та культури праці в традиціях українського народу;

                 - проектування професійного становлення.

 

10, 11 класи

                -  формування навичок колективної трудової діяльності;

                  - формування основ ділової етики, інформаційно-комунікативних технологій;

                  - формування корпоративної культури особистості, основ наукової організації праці; 

                  - формування основ економічних законів розвитку суспільства;

                  - формування уміння будувати професійну кар’єру в умовах системних змін;

                  - формування креативності, ініціативності, ерудованості, правосвідомості, працездатності.

 

  

4.   Ціннісне ставлення до природи.

 

1-4 класи

                  - формування  усвідомлення краси природи як унікального явища та її функцій в житті людини;

                 - формування пізнавального інтересу до природи;

                  - формування необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;

                  - формування дбайливого ставлення до природи в традиціях українського   5-7 класи 

                - формування усвідомлення вичерпності природних ресурсів;

                 - формування  усвідомлення природи як еталонної цінності;

                 - формування  активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля.

                                                          8, 9 класи                   

                  - формування потреби у продовженні національних та етнокультурних традицій;

                  - формування ефективного і ощадливого використання всіх видів ресурсів; 

                  - формування  основ екологічного законодавства;

                  - формування  навичок правил техніки безпеки на природі;

                  - формування потреби в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

                  - формування  навичок життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

                                                      10, 11 класи 

                -  формування  усвідомлення єдності людини та природи;

                 - формування ставлення до природи як до історико-культурної, наукової та освітньої цінності;

                  - формування моральної відповідальності за збереження природного довкілля; 

                  - формування екосистемного підходу до розв’язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого- збалансованого розвитку суспільства;

                  - формування критичного ставлення до екологічної інформації та способів її пошуку;

                  - формування правил дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки .

 

5.   Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

 

1-4 класи

                  - формування основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх      виразності;  

                  - формування вміння відчувати та розуміти художні образи;

                  - формування навичок виконувати творчі завдання.                    

 

5-7 класи

                - формування пізнавального інтересу до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв’язку;

                 - формування навичок аналізу та сприймання художніх творів;

                  - формування здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;

                 - формуванняхудожньо-естетичних смаків, емоцій,почуттів такультури мислення та поведінки. 

 

8, 9 класи

                  - формування здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;

                  - формування здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;

                  - формування  потреби у спілкуванні з мистецтвом;

                  -  формування  системи мистецьких знань, термінів, тлумачень .

 

10, 11 класи

                 - формування здатності до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;

                   - формування навичок створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження особистості;

                   - формування розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності і квазіцінності (піднесене і потворне); 

                   - формування оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).

 

 

 

6. Ціннісне ставлення особистості

до суспільства і держави.

1-4 класи

                    - формування почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

                    - формування приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;

                    - формування любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

                    - формування розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.                         

 

5-7 класи

                - формування почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв;

                  - формування моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;

                  - формування шанобливого ставлення до державної символіки;

                  - формування правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства; 

                  - формування активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

                  - формування толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.

 

8, 9 класи

                     - формування відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;

                   - формування  розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків;

                   - формування громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

                   - формування  власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;

                   - формування потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

 

10, 11 класи

                  -  формування усвідомлення національної ідеї;

                   - формування почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

                   - формування розуміння важливості української мови як основи духовної культури; 

                   - формування  необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов’язків, свобод, готовність до захисту інтересів  Батьківщини.