Освітня програма "На крилах успіху"

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

____________О.П.Кондик

________________2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«На крилах успіху»

спеціалізованої загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 316

з поглибленим вивченням української мови

на 2018 -2019 навчальний рік

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні

педагогічної ради

 протокол № 21

від 07 червня 2018р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Освітню програму початкової освіти «На крилах успіху» для 1 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови  (далі Програма) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, апробовано й експериментально перевірено в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (наказ МОН України № 834 від 15.07.2016).

Відповідно до визначених у Державному стандарті цілей початкової освіти, Програму розроблено з метою нормативного забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини длязастосування  набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях  та закладання основ її особистісного зростання на наступному рівні освіти.

Відповідно до мети визначено стратегічні завдання, на виконання яких спрямовано Програму:

становлення особистості дитини, її духовний, психічний, соціальний, фізичний розвиток, розвиток пізнавальних здібностей;

морально-етичне, громадянське, патріотичне, естетичне, трудове, екологічне виховання дитини;

формування цілісного наукового образу світу;

формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до самої себе, родини, громади, школи й навчання;

психолого-педагогічна адаптація дитини до шкільного життя;

формування ключових і предметних компетентностей;

формування культури міжособистісної взаємодії у різних формах і видах діяльності;

формування здатності до самовираження, зміни власної поведінки відповідно до потреб стійкого розвитку (соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної та безпечної) у різних життєвих ситуаціях.

Мету й стратегічні завдання конкретизовано у пояснювальних записках до предметів вивчення, з урахуванням потенціалу реалізації засобами кожного з них.

Програму розроблено на певних принципах і підходах. Зокрема, на принципах гуманізації (який є системоутворювальним), прогностичності, розвитку, цілісності; на таких підходах, як особистісний, діяльнісний, компетентнісний, інтегрований, системний. Тож, Програма закладає основи для побудови освітнього процесу як системи на засадах гуманної педагогіки, із особистісною орієнтацією навчання, а відповідно й інтегрованим підходом до структурування його змісту, діяльнісним – до організації та компетентнісним – до визначення освітніх результатів.

Особистісній орієнтації навчання сприятиме урахування у Програмі вікових і психологічних особливостей учнів 6-7 років (зокрема цілісності сприймання світу й процесів пізнання, провідних стилів навчальної діяльності, соціальної активності), що простежується у доступності й відповідності їхнім інтересам та запитам змісті.  

Інтегрований підхід у Програмі є дидактичним інструментом урахування вікових особливостей учнів 6-7 років і відкриває можливості для презентації змісту зі встановленням як внутрішньо- і міжпредметних зв’язків, так і інтегрованих предметів. Інтегрований підхід до побудови Програми простежується  на міжпредметному рівні завдяки синхронізації термінологічного поля усіх навчальних програм та приведення мови програм до тієї, якою мають послуговуватись учителі та учні в кожному класі, підходів до структурування програм кожного предмета (побудовані концентрично). Це дозволило запобігти його дублюванню у різних предметах вивчення, неузгодженості термінологічного поля та створити умови для підвищення пізнавального інтересу учнів.

Побудова програми на діяльнісних засадах сприятиме підвищенню практичної спрямованості опанування змісту освіти. Водночас забезпечуватиме якісно новий рівень процесу виявлення результатів навчання завдяки конкретизації навчальних дій учнів, як складників ключових і предметних компетентностей. Зміна знаннєвих орієнтирів навчання на діяльнісні простежуються й в орієнтовній тематиці досліджень, практичних робіт, навчальних проектів.

Відповідно до Закону України «Про освіту» (п. 1 ст. 32) Програма містить:

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішньо шкільного забезпечення якості освіти; вимоги до закладів загальної середньої освіти, які обиратимуть Програму.

1. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за Програмою. Відповідно до чинного законодавства України зарахування дітей до закладу  освіти, здійснюється на безконкурсній основі. До 1 класу вступають діти, яким станом на 1 вересня виповнилось 6-7 років

2. Перелік освітніх компонентів та їх логічна послідовність.

В основу систематизації змісту початкової загальної освіти в Програмі покладено визначені Державним стандартом початкової освіти освітні галузі. Водночас, ґрунтуючись на засадах діяльнісного та особистісного підходів, структурування змісту здійснено за провідними стилями навчальної діяльності учнів: логіко-математичним, вербально-лінгвістичним, моторно-рухливим, натуралістичним, музично-ритмічним. Зважаючи на зазначене та з огляду на окреслені цілі та завдання у Програмівизначено шість предметів вивчення. Зокрема, освітні галузі «Природнича», «Громадянська та історична», «Соціальна і зров’язбережувальна» реалізуються через інтегрований предмет всесвіт. Цей предмет забезпечує організацію навчальної діяльності учнів за таким провідним стилем, як натуралістичний.

Освітня галузь «Мовно-літературна» та вербально-лінгвістичний стиль діяльності з урахуванням вікових особливостей учнів реалізуються через предмети українська мова (мова навчання), англійська мова (мова вивчення).

Освітня галузь «Математична» реалізується через інтегрований предмет математика, що має математичний і логічний складники. Відповідно цей предмет забезпечує організацію навчальної діяльності учнів за логіко-математичним стилем.

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується предметами фізична культура та хореографія. З метою оптимізації навчального навантаження учнів у Програмі передбачено варіативність його викладання з урахуванням бажання батьків і наявності відповідних умов у закладі освіти. Для варіативного вибору пропонуються концентри «Плавання»і «Хореографія – мистецтво рухів». Комбінації подано в пояснювальній записці до цього предмета.

Освітні галузі «Мистецька», «Технологічна» та «Інформатична»реалізуються через інтегрований предмет арт-технології, який забезпечує організацію навчальної діяльності учнів переважно за музично-ритмічним, вербально-лінгвістичним та моторно-рухливим стилями. Програму цього предмета структуровано за концентрами «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Handmade-мистецтво».

3. Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання.

Загальний обсяг навчального навантаження подано у Навчальному плані із зазначенням загальнотижневого навантаження (додаток 1).  

 Навчальний план  містить інваріантний складник, сформований на державному рівні, та варіативний, в якому передбачено додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять. Програмою передбачено спрямування варіативного складниказмісту освіти на забезпечення диференціації, індивідуалізації, задоволення освітніх потреб груп і окремих учнів. Зокрема, додаткова 1 година  використана для вивчення  предмету інваріантного складника, а саме англійської мови.

4. Форми організації освітнього процесу.

Програму побудовано з урахуванням зміни позиції сучасного вчителя з носія й транслятора знань на тьютора та фасилітатора. Вчитель, володіючи різноманітним педагогічним репертуаром, обирає найбільш доцільні для конкретного учня форми, методи  та прийоми навчання. Їх вибір для реалізації Програмимає здійснюватись з позиції створення освітнього простору учнів. Це передбачає формування цілісності знань на засадах міжпредметної інтеграції й урахування вікових та індивідуальних  особливостей дитини, що впливають на перебіг і результативність її навчальної діяльності й забезпечення просування за індивідуальною освітньої траєкторією в різних площинах.

З метою виведення не тільки навчального, а й у нерозривній єдності з ним виховного процесу в школі на якісно новий рівеньорганізації, що обумовлено реаліями життя суспільства у Програмі подано соціокультурну тематику створення освітніх ситуацій. Вона є стрижнем, навколо якого інтегруються навчальний і виховний процеси. Теми дібрані з урахуванням інтересів дитини 6-7 річного віку, зокрема: Здрастуй, школо!, Бережу життя і здоров’я, Я і моя сім’я, Мій край,  Моя країна – Україна, Мандруємо світом, Спорт, У гості до казки, Календарні дати місяця, Пори року, Рослини – діти Землі, Тварини – діти Землі. Здоров’я – це скарб, У світі професій, Мої права та обов’язки, Зростаємо разом з книгою, Космічна ера, Земля – наш спільний дім, Дружити треба вміти. З метою повного використання передбачених можливостей для естетичного; фізичного й здоров’язбережувального; морально-етичного; національно-патріотичного; екологічного і трудового виховання у взаємозв’язку і єдності із когнітивним розвитком дитини, за наявності можливостей місцевих бюджетів, бажаним є фінансування 5 годин на тиждень (ставки вчителя/вчителів) для позакласної роботи, що проводитиметься за такими організаційними формами, як навчальний проект, свято, концерт, зустріч, екскурсія, конкурс, виставка, вистава, флешмоб, квест, екологічна та соціальна акція тощо. Відповідно години, передбачені на цю організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів не включаються до годин гранично допустимого навчального навантаження учня.

5. Опис та інструменти системи внутрішньошкільного забезпечення якості освіти.

Оцінювання навчальних досягнень учнів зорієнтоване на формування його рефлексивної позиції, мотивації на досягнення успіху в особистісному зростанні. Основними об’єктами оцінювання є складники предметних компетентностей, виражені у навчальних діях. Перевірку навчальних досягнень учнів здійснюють з урахуванням принципів психологічної комфортності й здоров’язбережувального характеру навчально-виховного процесу.

У першому циклі (1-2 класи) оцінювання навчальних досягнень учня здійснюють вербально у формі словесної характеристики результату й процесу навчальної діяльності, яка орієнтує його на визначення нових завдань щодо подальшого засвоєння програмового матеріалу. Воно має бути чітким, аргументованим і сприяти формуванню в учня умінь само і взаємооцінювання.

З метою відстеження якості надання освітніх послуг для здобувачів початкової загальної освіти, корекції та прогнозування її розвитку в закладі загальної середньої освіти може запроваджуватись моніторинг навчальних досягнень учнів на внутрішньошкільному рівні (в кінці першого і другого циклів навчання).

Програмою передбачено виявлення динаміки розвитку якісних показників навчальних досягнень дитини відносно неї самої. Це простежується у визначенні в кінці кожного структурного компоненту змісту програми в окремому предметі термінів і понять, які має доцільно застосовувати дитина (без їх визначення), системи вправ із програмованою помилкою, узагальненої презентації опанованого матеріалу як опису за пропонованою структурою тощо. Такий підхід створює умови для усунення психологічного тиску та сприятиме опануванню учнями способів самоконтролю, самооцінювання й самокорекції.

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ – МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА

УКРАЇНСЬКА МОВА  (мова навчання)

Відповідно до визначеної мети Освітньої програми «На крилах успіху» метою програми предмета українська мова (мова навчання)є нормативне забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини засобами української мовидля застосування  набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання й опанування української мови на наступному рівні освіти.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких тактичних завдань,які визначено відповідно до стратегічних завдань Типової освітньої програми «На  крилах успіху». Зокрема програму предмета українська мова (мова навчання)спрямовано на:

становлення особистості дитини, її духовний, психічний, соціальний, розвиток мовними засобами;збагачення емоційно-чуттєвого досвіду та досвіду різних видів мовленнєвої діяльності;

морально-етичне, громадянське, патріотичне, виховання дитини мовними засобами, формування культури спілкування українською мовою у різних формах і видах діяльності, у тому числі за допомогою сучасних гаджетів;

формування цілісного образу світу і розуміння місця і ролі української мови у ньому;

формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до української мови як державної, рідної; читання, дитячої літератури, бажання опановувати державну мову;

розвиток пізнавальнихі мовленнєво-творчих здібностей дитини, вміння працювати з різними джерелами інформації, здатності до її аналізу та використання у різних життєвих ситуаціях;

формування ключових і предметних компетентностей із використанням потенціалу української мови;

формування здатності до самовираження засобами української мови, зміни власної поведінкивідповідно до потреб стійкого розвитку завдяки  аналізу творів дитячої літератури, медіатекстів.

Мета й завдання реалізуються за такими концентрами:«Усна інформація й усне мовлення – аудіювання», «Усна інформація й усне мовлення – говоріння», «Письмова інформація й писемне мовлення – читання і робота з текстом», «Письмова інформація й писемне мовлення – письмо», «Інформація про мовні одиниці», «Логіка».

Концентр «Логіка» є наскрізним і реалізується на змістовому матеріалі інших концентрів, що ураховується під час складання календарного плану.

Програма предмета українська мова (мова навчання)передбачає базовий і розширений рівні вивчення. Базовий рівень розрахований на 7 години на тиждень;  розширений рівень – на 8 години на тиждень за рахунок 1 додаткової години, передбаченої у Типовому навчальному плані. Програмові вимоги розширеного рівня подано в тексті червоним шрифтом.

Для проведення занять з предмета українська мова (мова навчання)клас ділиться на дві групи відповідно до нормативних документів МОН України.

У класному журналі облік проведених занять з кожною групою дітей (у разі ділення класу на дві групи) здійснюється на окремих сторінках, які підписують таким чином: Українська мова  (І група) і Українська мова  (ІІ група). Якщо клас не ділиться на групи, сторінку в журналі підписують без зазначення групи (Українська мова).

 

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ – МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА

АНГЛІЙСЬКА МОВА (мова вивчення)

Відповідно до визначеної мети Типової освітньої програми «На крилах успіху» метою програми предмета англійська мова (мова вивчення)є нормативне забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини засобами англійської мови для застосування набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання й опанування англійської мови на наступному рівні освіти.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких тактичних завдань,які визначено відповідно до стратегічних завдань Типової освітньої програми «На  крилах успіху». Зокрема програму предмета англійська мова (мова вивчення)спрямовано на:

становлення особистості дитини, її духовний, психічний, соціальний, розвиток мовними засобами; формування іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також уміння сприймати на слух, говорити, читати й писати; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду та досвіду різних видів мовленнєвої діяльності, у тому числі використання набутого досвіду у вивченні української мови та інших предметів;

морально-етичне, громадянське, патріотичне, виховання дитини мовними засобами, формування культури спілкування англійською мовою у різних формах і видах діяльності, у тому числі за допомогою сучасних гаджетів; знайомство з культурою та традиціями англомовних країн світу;

формування цілісного образу світу та розуміння місця й ролі англійської мови у ньому;

формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до англійської мови як мови міжнародного спілкування; формування готовності до міжкультурної комунікації; бажання опановувати іноземні мови;

розвиток пізнавальнихі мовленнєво-творчих здібностей дитини, вміння працювати з різними джерелами інформації, здатності до її використання у різних життєвих ситуаціях (під час поїздки за кордон, спілкування з ровесниками за кордоном через листування, використання інформаційно-комунікаційних технологій);

формування ключових і предметних компетентностей (зокрема, комунікативної) із використанням потенціалу англійської мови;

формування здатності до самовираження засобами англійської мови, зміни власної поведінкивідповідно до потреб стійкого розвитку завдяки  аналізу аутентичних творів дитячої літератури, медіа текстів, текстів, створених з навчальною метою.

Мета й завдання реалізуються за такими концентрами:«Усна інформація й усне мовлення – аудіювання», «Усна інформація й усне мовлення – говоріння», «Письмова інформація й писемне мовлення – читання і робота з текстом», «Письмова інформація й писемне мовлення – письмо», «Інформація про мовні одиниці та її розуміння».

Програма предмета англійська мова (мова вивчення) передбачає базовий і розширений рівні вивчення. Базовий рівень розрахований на 2 години на тиждень в 1-2 класах і 3 години на тиждень в 3-4 класах;  розширений рівень – на 3 години на тиждень в 1-2 класах і 4 години на тиждень в 3-4 класах за рахунок 1 додаткової години, передбаченої у Типовому навчальному плані. Програмові вимоги розширеного рівня подано в тексті червоним шрифтом.

Програма предмета англійська мова (мова вивчення) передбачає в 1 класі усний курс з фокусом на фонологічному аспекті мови; в 2 класі – роботу над звуко-буквеними співвідношеннями та письмом букв, слів, речень, продовження розпочатої в 1 класі роботи з лексичним і граматичним матеріалом.

На кінець 4 класу передбачається досягнення учнями рівня А1/(А2.1). Ці рівні узгоджуються із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання».

Для проведення занять з предмета англійська мова (мова вивчення)клас ділиться на дві групи відповідно до нормативних документів МОН України.

В класному журналі облік проведених занять з кожною групою дітей (у разі ділення класу на дві групи) здійснюється на окремих сторінках, які підписують таким чином: Англійська мова (І група) і Англійська мова (ІІ група).

Якщо клас не ділиться на групи, сторінку в журналі підписують без зазначення групи, зокрема Англійська мова.

Тематика ситуативного спілкування та мовний інвентар (лексика):

Я, моя родина і друзі (інформація про себе, члени родини, друзі, числа1-20, вік молодших членів родини і друзів, щоденні справи).

Дозвілля (кольори, іграшки, дії, дні тижня, прогулянка, хобі, дитячі ігри).

Природа (домашні улюбленці, пори року, дикі та свійські тварини).

Свята та традиції в Україні та у країні виучуваної мови (назви свят, привітання, в тому числі день народження).

Час (години).

Людина (частини тіла, предмети одягу).

Харчування (меню, страви та напої, фрукти, овочі, ціна).

Школа (класна кімната, шкільне приладдя, шкільні меблі).

 

Мовленнєві функції:

-        

привітатися;

-        

попрощатися;

-        

попросити вибачення;

-        

подякувати;

-        

представити себе/когось;

-        

називати/описувати когось/щось;

-        

ставити запитання і відповідати на них;

-        

розуміти та виконувати прості вказівки/інструкції/команди;

-        

розуміти прості інформаційні знаки;

-        

вітати зі святом, виражати настрій.

 

Мовний інвентар (граматика)

 

Категорія

Структура

Clause

agreement between nouns and verb 'be'

Conjunction

'and' to link nouns and noun phrases

basic 'but' to link clauses and sentences

Determiner

'this'/'these' and 'that'/'those' as determiners (general)

'how' questions for time, measurement, size and quantity

‘the’ for specific examples and back reference

Noun

regular nouns – singular and plural

Phrase

'be' + adjective

'it' + 'be'

Preposition

basic prepositions of place and movement

basic time expressions with ‘o’clock’

Pronoun

wh-questions

Verb

'have got' in the present tense

imperatives

negative imperatives

present simple for opinions, likes and dislikes

present continuous for time of speaking

tag responses (short answers to present simple yes/no uestions)

 

ОСВІТНІ ГАЛУЗІ – ПРИРОДНИЧА, СОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА

Всесвіт

Відповідно до визначеної мети Типової освітньої програми «На крилах успіху» метою програми предмета всесвіт є нормативне забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини доступними для неї засобами дослідження природи й суспільства для застосування  набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання й опанування предметів природничого і суспільствознавчого циклів на наступному рівні освіти.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких тактичних завдань,які визначено відповідно до стратегічних завдань Типової освітньої програми «На  крилах успіху». Зокрема програму предмета всесвіт: спрямовано на:

становлення особистості дитини, її духовний, психічний, соціальний, розвиток засобами активізації її діяльності (спостереження, дослідження, вимірювання, класифікація, аналіз і синтез одержаних даних тощо);збагачення емоційно-чуттєвого досвіду та досвіду пізнавальної діяльності;

морально-етичне, громадянське, патріотичне виховання дитини, формування активної громадянської позиції, культури взаємодії з довколишнім світом;

формування цілісного образу світу й розуміння місця і ролі природи та суспільства у ньому;

формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе, родини, держави; бажання пізнавати історію свого міста/села, країни;

розвиток пізнавальнихі дослідницьких умінь дитини щодо прийнятних способів пізнання себе, природного і соціального середовищ;

формування ключових і предметних компетентностей із використанням потенціалу інтегрованого предмета всесвіт;

формування здатності до самовираження засобами соціальної взаємодії, зміни власної поведінки відповідно до потреб стійкого розвитку (природоохоронна, толерантна, правова тощо).

Мета й завдання реалізуються за такими концентрами:«Засоби пізнання довколишнього світу», «Нежива природа», «Жива природа», «Рукотворні об’єкти довколишнього світу», «Середовища існування», «Логіка».

Концентр «Логіка» є наскрізним і реалізується на змістовому матеріалі інших концентрів, що ураховується під час складання календарного плану.

Програма всесвіт передбачає базовий і розширений рівні вивчення. Базовий рівень розрахований на 3 години на тиждень;  розширений рівень – на 4 години на тиждень за рахунок 1 додаткової години, передбаченої у Типовому навчальному плані. Програмові вимоги розширеного рівня подано в тексті червоним шрифтом.

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ – МАТЕМАТИЧНА

МАТЕМАТИКА

Відповідно до визначеної мети Типової освітньої програми «На крилах успіху» метою програми предмета математика є нормативне забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини засобами математикидля застосування  набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання й опанування математики на наступному рівні освіти.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких тактичних завдань,які визначено відповідно до стратегічних завдань Типової освітньої програми «На  крилах успіху». Зокрема, програму предмета математикаспрямовано на:

становлення особистості дитини, її соціальний розвиток, розвиток пізнавальних, математичних здібностей, логічного й критичного мислення, збагачення досвіду використання способів дій з геометричними фігурами, числами та величинами;

формування цілісного образу світу та розуміння місця і ролі математики в ньому;

формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до математики, інтересу до її опановування;

формування математичних здібностей з урахуванням наступності й перспективності опанування математики в дошкільний період та подальшого її вивчення;

формування ключових і предметних компетентностей із використанням потенціалу математики;

формування здатності до самовираження засобами математики, зміни власної поведінкивідповідно до потреб стійкого розвитку, прояву математичної компетентності в навчальних і життєвих ситуаціях.

Мета і завдання реалізуються за такими концентрами:«Геометричні фігури»», «Числа. Дії з числами», «Математичні вирази. Рівності. Нерівності», «Величини», «Сюжетні задачі», «Логіка».

Концентр «Логіка» є наскрізним і реалізується на змістовому матеріалі інших концентрів, що враховується під час складання календарного плану.

Програма предмета математикапередбачає базовий і розширений рівні вивчення. Базовий рівень розрахований на 5 годин на тиждень. Розширений рівень – на 6 годин на тиждень за рахунок 1 додаткової години, передбаченої в Типовому навчальному плані. Програмові вимоги розширеного рівня подано в тексті червоним шрифтом.

 

 

ОСВТНІ ГАЛУЗІ – МИСТЕЦТЬКА , ТЕХНОЛОГІЧНА, ІНФОРМАТИЧНА,

АРТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАТИКА

Відповідно до визначеної мети Типової освітньої програми «На крилах успіху» метою програми інтегрованого предмета арт-технології є нормативне забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини засобами мистецтва та технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних для застосування  набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання й опанування предметів мистецької, технологічної та інформатичної освітніх галузей на наступному рівні освіти.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання тактичних завдань, які визначено відповідно до стратегічних завдань Типової освітньої програми «На крилах успіху». Зокрема,  програму інтегрованого предмета арт-технології спрямовано на:

становлення особистості дитини, її духовний, психічний, соціальний, розвиток, розвиток творчих здібностей; формування цифрової та культурної обізнаності; збагачення досвіду практичної художньо-творчої і предметно-перетворювальної діяльностей на основі ціннісного ставлення;

морально-етичне, естетичне, трудове, екологічне виховання дитини, виховання культури художньо-творчої, предметно-перетворювальної діяльностей; формування культури міжособистісної взаємодії у різних формах і видах художньо-творчої, предметно-перетворювальної діяльностей;

формування цілісного образу світу, розуміння місця та ролі мистецтва й технологій у ньому;

формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до художньо-творчої, предметно-перетворювальної діяльності власної та інших і інтересу до її опанування; національної і світової мистецької спадщини, традицій українського народу в праці і побуті, до витворів мистецтва та технології як мистецтва їх створення й інтересу до їх пізнання;

формування ключових і предметних компетентностей із використанням потенціалу мистецтва, і технологій, у тому числі інформаційно-комунікативних;

формування здатності до самовираження засобами мистецтва і технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних, зміни власної поведінки у різних життєвих ситуаціях відповідно до потреб стійкого розвитку, зокрема, екологічно доцільної, здоров’язбережувальної та безпечної.

Мета і завдання реалізуються за такими концентрами: «Handmade-мистецтво» «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Інформатика», «Логіка», «Хореографія – мистецтво танцю»*, «Мистецтво слова»* і «Театральне мистецтво»*. Концентри, позначені зірочками, є варіативними (не обов’язковими для вивчення) і обираються закладами загальної середньої освіти за бажанням або за наявності умов для їх викладання (зала для хореографії тощо).) 

Концентр «Логіка» є наскрізним і реалізується на змістовому матеріалі інших концентрів, що ураховується під час складання календарного плану.

Програма предмета арт-технології  передбачає базовий рівень вивчення. Базовий рівень розрахований на 2 години на тиждень в 1 класі.

 Базовий рівень реалізується  за такою комбінацією:

 концентри «Handmade-мистецтво», «Образотворче мистецтво» по0,5 годин кожен, концентр «Музичне мистецтво» – 1 година

ОСВІТНІ ГАЛУЗІ – ФІЗКУЛЬТУРНА СОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Відповідно до визначеної мети Типової освітньої програми «На крилах успіху» метою програми предмета фізична культура є нормативне забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини засобами фізичної культуридля застосування  набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання й опанування предмета фізична культура на наступному рівні освіти.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких тактичних завдань,які визначено відповідно до стратегічних завдань типової освітньої програми «На  крилах успіху». Зокрема програму предмета фізична культура спрямовано на:

становлення особистості дитини, її соціальний і фізичний розвиток, збагачення досвіду фізкультурно-оздоровчої діяльності (засобів і способів виявлення стану здоров’я, укріплення та зміцнення здоров’я фізичними вправами;розвиток пізнавальних здібностей, вміння здобувати корисну інформацію про фізичну культуру з різних джерел інформації, здатності до її аналізу та використання);

виховання фізичної культуру; культури міжособистісної взаємодії у різних формах і видах рухової діяльності;

формування цілісного образу світу та розуміння місця і ролі фізичної культури у ньому;

формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до свого фізичного стану, здоров’я та фізичного стану і здоров’я інших (членів родини, друзів тощо); інтересу до занять фізичною культурою;

розвиток фізичних здібностей з урахуванням наступності й перспективності у передшкільний період та на наступному циклі навчання;

формування ключових і предметних компетентностей із  використанням потенціалу фізичної культури;

формування здатності до самовираження у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності, зміни власної поведінкивідповідно до потреб стійкого розвитку, зокрема здоров’язбережувальної та безпечної.

Мета і завдання реалізуються за такими концентрами:«Культура рухів», «Культура рухливих ігор», «Здоров’язбережувальна діяльність», «Фізкультхвилинки», «Хореографія – мистецтво рухів».

Програма предмета фізична культура передбачає базовий і розширений рівні опанування. Базовий рівень розрахований на 3 години на тиждень і реалізується за концентрами «Культура рухів», «Культура рухливих ігор», «Здоров’язбережувальна діяльність», «Фізкультхвилинки». Розширений рівень розрахований на 4 години на тиждень за рахунок 1 додаткової години, передбаченої у Типовому навчальному плані.

Базовий рівень реалізується за такою комбінацією: 

концентри «Фізкультхвилинки» і «Хореографія – мистецтво рухів» – по 1 годині на кожен та концентри «Культура рухливих ігор», «Культура рухів» та «Здоров’язбережувальна діяльність» 1 година на всі.

Вибір цих комбінації передбачає відведення 1 навчальної години на тиждень для проведення гімнастичних вправ на кожному занятті передбачених навчальним планом предметів (які проводить учитель класу), крім фізичної культури. Відповідно тривалість занять усіх інших навчальних предметів збільшується на дві хвилини, які використовують для проведення фізкультхвилинок, пальчикових, артикуляційних гімнастик, гімнастики для очей тощо. Для фіксації цієї години предмета фізична культура у класному журналі відводиться окрема сторінка під назвою «Фізична культура: фізкультхвилинки». Водночас, заклад загальної середньої освіти може прийняти рішення щодо опанування учнями змісту концентру «Фізкультхвилинки» в межах занять з фізичної культури.

 

 

 

 

Директор                                                                           О.П.Кондик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Навчальний план освітньої програми «На крилах успіху»

(тижневе навантаження)

 

Назва

освітньої галузі

Назва

предмета

Кількість годин на тиждень

1 клас

Мовно-літературна***

Українська мова (мова навчання)

7

Англійська мова (мова вивчення)

2+1

Математична

Математика**

5

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Всесвіт

3

Соціальна і здоров’язбережувальна

Фізкультурна

Фізична культура*

2

Хореографія

1

Мистецька

Інформатична

Технологічна

Арт-технології 

2

Усього

 

20+3

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором,  проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

Загальнотижнева кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

*Години фізичної культури при визначенні гранично допустимого навантаження учня не враховуються, але обов’язково фінансуються.

** Година математикидодається з варіативного складника для інтеграції з логікою.

 

 

 

 

Директор                                                                           О.П.Кондик