Основні вимоги до написання науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Основні вимоги

до написання науково - дослідницьких

робіт учнів -  членів МАН

                                                                                          2016-2017 навчальний рік

 

Якісне виконання наукових та пошукових робіт передбачає:

- актуалізація, систематизація, поглиблення та закріплення теоретичних знань учнів;

- формування умінь та навичок щодо обрання наукової та практичної проблеми та її самостійного аналізу, формулювання узагальнень і обґрунтовування висновків, застосування набутих знань, визначення конкретних теоретичних та практичних рекомендацій;

- розвиток навичок самостійної дослідницької роботи, професійної роботи.

Основні етапи роботи:

-   Вибір теми, об’єкта і предмет дослідження;

-   складання детального плану роботи;

-   добір і аналіз наукової літератури з обраної теми

-   добір фактичного матеріалу;

-   вибір методик дослідження матеріалу;

-   визначення джерел і методів укладання бібліографії майбутнього дослідження, проведення експерименту, обробка матеріалів дослідження, написання тексту наукової роботи, оформлення тексту роботи, захист.  

 

Наукова робота - це серйозне дослідження, тому важливо приділити велику у вагу мові і стилю; а саме культурі наукової мови, ясності і стислості, грамотності. Має бути витримано академічний етикет.

Розділи.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць здійснюється арабськими цифрами, без знака «Номер».

Перша сторінка науково-дослідницької роботи  – титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер не проставляється. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці. Назва і нумерація розділів друкуються великими літерами симетрично до тексту (РОЗДІЛ 1).

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу (2.3; 2.4.).

Форматування тексту.

Обсяг науково-дослідницької  роботи - 20 сторінок  комп’ютерного набору без додатків. Жирним та курсивом текст дозволяється використовувати тільки на титульній сторінці, а також в назвах розділів і підрозділів. Текст набирають у текстовому редакторі Word. Роботи друкують шрифтом TimesNewRoman, розмір якого 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5.

Береги становлять 2 см. за винятком нижнього 2,5 см. текст слід роздруковувати лише з одного боку аркуша формату А4.

                                 Структура наукової роботи.

Наукова робота повинна мати:

-титульний аркуш;

-лист із назвою;

-відгук керівника;

-тези;

-зміст;

-вступ (нумерація вступу - сторінка №5);

-основну частину.

Розділ 1. Назва (теоретичні основи).

1.1.

1.2.

1.3.

Висновки (без написання слова «Висновки»).

Розділ 2. Назва.

2.1.

2.2.

2.3.

Висновки (без написання слова «Висновки»).

Загальні висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

Рецензія надається науковим співробітником.

Відгук пише педагогічний керівник.

Відгук та рецензії мають бути підписані та скріплені печаткою установи за місцем роботи того, хто її готував.

 

Не забувати чітко розподіляти секції у відділеннях, використовувати найновішу інформацію та інформаційні джерела. В бібліографії має бути не менш ніж 15 використаних джерел  3 - 5 років давності.

Плагіати перевірятися не будуть.

 

Практична частина має бути більше за теоретичну. Висновки пишемо як до практичної частини, так і до теоретичної частини. Один учень може писати тільки 3 науково - дослідницьких роботи. Педагогічний керівник (учитель) може супроводжувати написання тільки 3 науково - дослідницьких робіт. Роботи учнів 8-х класів заслуховуються, оцінюються, відзначаються на шкільній конференції захисту науково-дослідницьких робіт.

 

Зразок оформлення списку використаних джерел.

 

1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. Посіб – К.:  Видавничий дім  «Слово», 2014. – 240 с.

2. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Атака, 2013. – 592 с.

3. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно -методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. – М.: Книжный дом  «Университет», 2011. – 240 с.

 

Зразок написання тез.

 

         Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім’я , по батькові, автора; клас, назва навчального закладу, район; прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника.

 

Наприклад:

         Особливості економічного розвитку Києва Х-ХІІІ ст.

                   та його роль у  торгівлі Київської Русі.

         Скрипниченко Євгеній В’ячеславович, 10 клас, гімназія № 136, Дніпровського району м. Києва; педагогічний керівник: Шевцова Євгенія Василівна, старший вчитель; науковий керівник: Іванов Іван Іванович, кандидат історічних наук, професор кафедри історії України НПУ ім.. Драгоманова.

 

Посилання та оформлення робіт:

 

Зразок науково-дослідницьких робіт >>

 

Контрольні роботи >>