Організація виховного процесу 2017-2018 н.р. (частина І)

Проблема, над якою працює педагогічний колектив:

 

«Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учня».

 

 

1-4 класи. Формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

 

5-7 класи. Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини.

 

8-9 класи. Формування потреби у збереженні та примноженні

духовного й матеріального багатства українського народу.

 

10-11 класи. Формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю України.

 

 

 

Проблема, над якою працює методичне

об'єднання класних керівників:

 

«Форми і методи сприяння виробленню особистістю ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції».

 

 

 

Тема педагогічної ради:

 

«Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання

черезвзаємодію школи і сім'ї».

 

 

 

Орієнтири виховної роботи

 

1. Ціннісне ставлення до себе.

 

1-4 класи

 • формування усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного);

 • адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного в собі;

 • формування навичок ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

 

5-7 класи

 • формування норм власної поведінки;

 • формування прагнення бути фізично здоровою людиною;

 • вчити усвідомлювати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

 • конструктивно підходити до вирішення різних життєвих ситуацій.

 

8, 9 класи

 • формування вмінь цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;

 • вчити усвідомлювати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

 • формування вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій, адаптуватись у різних життєвих ситуаціях, конструктивно впливати на них, регулювати власну поведінку.

 

10, 11 класи

 • формування імунітету до асоціальних впливів;

 • формування навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самоствердження, самооцінки;

 • вчити адаптуватись у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

 • формування особистої культури здоров’я;

 • формування життєвих пріоритетів, цілей, ідеалів.

 

 

 

2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

 

1-4 класи

 • формування уміння та навичок підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування конфліктів;

 • формування здатності врахувати думку інших людей, адекватно

 • оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

 • формування моральних якостей (чуйності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

 

5-7 класи

 • формування розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;

 • формування вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та просити пробачення.

 

8,9 класи

 • формування критичного ставлення до поведінки людей;

 • формування активної моральної життєвої позиції;

 • формування ідеалів сім’ї, родини, відносин у колективі;

 • формування духовно-моральної культури особистості;

 • формування єдності слова і діла.

 

10,11 класи

 • формування єдності моральної свідомості та поведінки;

 • формування готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності;

 • формування вільного морального вибору навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

 • формування реалізації активної за формою та моральною за змістом життєвою позиції;

 • формування пріоритетів подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь;

 • формування гендерної культури.

 

 

 

 

3. Ціннісне ставлення до праці.

 

1-4 класи

 • формування уявлення про типи професій;

 • формування вмінь і навичок самообслуговуючої праці;

 • формування поваги до людини праці;

 • формування почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості.

 

5-7 класи

 • формування значимості суспільно-корисної праці;

 • формування навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства;

 • формування вміння доводити справу до логічного завершення.

 

8, 9 класи

 • формування позитивно-емоційного ставлення до праці;

 • формування здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії;

 • формування соціальної значимості праці в житті людини, естетики та культури праці в традиціях українського народу;

 • проектування професійного становлення.

 

10, 11 класи

 • формування навичок колективної трудової діяльності;

 • формування основ ділової етики, інформаційно-комунікативних технологій;

 • формування корпоративної культури особистості, основ наукової організації праці;

 • формування основ економічних законів розвитку суспільства;

 • формування уміння будувати професійну кар’єру в умовах системних змін;

 • формування креативності, ініціативності, ерудованості, правосвідомості, працездатності.

 

 

 

 

 

 

 

4. Ціннісне ставлення до природи.

 

1-4 класи

 • формування усвідомлення краси природи як унікального явища та її функцій в житті людини;

 • формування пізнавального інтересу до природи;

 • формування необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;

 • формування дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу.

5-7 класи

 • формування усвідомлення вичерпності природних ресурсів;

 • формування усвідомлення природи як еталонної цінності;

 • формування активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля.

 

8, 9 класи

 • формування потреби у продовженні національних та етнокультурних традицій;

 • формування ефективного і ощадливого використання всіх видів ресурсів;

 • формування основ екологічного законодавства;

 • формування навичок правил техніки безпеки на природі;

 • формування потреби в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

 • формування навичок життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

 

10, 11 класи

 • формування усвідомлення єдності людини та природи;

 • формування ставлення до природи як до історико-культурної, наукової та освітньої цінності;

 • формування моральної відповідальності за збереження природного довкілля;

 • формування екосистемного підходу до розв’язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого- збалансованого розвитку суспільства;

 • формування критичного ставлення до екологічної інформації та способів її пошуку;

 • формування правил дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки .

 

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

 

1-4 класи

 • формування основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;

 • формування вміння відчувати та розуміти художні образи;

 • формування навичок виконувати творчі завдання.

 

5-7 класи

 • формування пізнавального інтересу до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв’язку;

 • формування навичок аналізу та сприймання художніх творів;

 • формування здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;

 • формуванняхудожньо-естетичних смаків, емоцій,почуттів такультури мислення та поведінки.

 

8, 9 класи

 • формування здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;

 • формування здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;

 • формування потреби у спілкуванні з мистецтвом;

 • формування системи мистецьких знань, термінів, тлумачень .

 

10, 11 класи

 

 • формування здатності до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;

 • формування навичок створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження особистості;

 • формування розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності і квазіцінності (піднесене і потворне);

 • формування оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).

 

6. Ціннісне ставлення особистості

до суспільства і держави.

 

1-4 класи

 • формування почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

 • формування приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;

 • формування любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

 • формування розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.

 

5-7 класи

 • формування почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв;

 • формування моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;

 • формування шанобливого ставлення до державної символіки;

 • формування правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства;

 • формування активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

 • формування толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.

 

8, 9 класи

 • формування відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;

 • формування розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов’язків;

 • формування громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

 • формування власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;

 • формування потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

 

10, 11 класи

 

 • формування усвідомлення національної ідеї;

 • формування почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

 • формування розуміння важливості української мови як основи духовної культури;

 • формування необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов’язків, свобод, готовність до захисту інтересів Батьківщини.