Модель організації профільного навчання

Модель організації профільного навчання у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №316

 

 Модель допрофільної, профільної освіти учнів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №316 з поглибленим вивченням української мови  спрямована на:

-         створення моніторингу якості профільної та допрофільної освіти;

-         удосконалення організаційного забезпечення: вивчення запиту батьків, створення умов для врахування інтересів учнів;

-         розширення мережі курсів за вибором, факультативів; розвиток матеріально-технічної бази навчальних кабінетів;

-         організацію психолого-педагогічного супроводу профільної і допрофільної освіти;

-         удосконалення системи методичної роботи з підвищення професійної компетентності вчителів;

-         створення оптимальних умов для розвитку навчально-виховних, професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів..

Профільне  навчання в школі реалізується відповідно  до

Положення  національної  доктрини  розвитку освіти України    ХХІ ст., 

Закону України  «Про  загальну  середню  освіту»,

Концепції  загальної  середньої освіти, Концепції профільного навчання. 

Пріоритетним напрямом діяльності профільних класів є розроблення нових технологій навчання. Особливого значення в зв’язку з цим набуває проблема методів викладання профільних предметів і курсів за вибором та факультативів.

Основними завданнями системи профільного навчання в  школі  є :

·            організація  і   проведення    самостійної  експериментальної  пошукової роботи,   володіння  інтерактивними  інформаційно – комунікативними  технологіями ;

·            робота  з обдарованими  дітьми;

·            формування  психолого – комунікативної  компетенції, вміння ;

·            участь учнів  в олімпіадах, конкурсах, МАН , турнірах;

·            оволодіння  методикою  викладання  відповідно до профілю  навчання;

·            необхідне  знання  вчителем  вікової психології учнів;

·            вдосконалення  змісту  освіти в профільних класах;

·            здобуття якісної освіти, яка відповідає їх профілю.

Цьому сприяють  реалізовані у школі заходи щодо впровадження  профільного навчання.  А це:

-      моніторингові  дослідження  запитів  учнів щодо задоволення  освітніх  потреб;

-     організація просвітницької роботи  серед учнів  та  їхніх  батьків про  формування   мережі  профільних  класів;

-           проведення  профорієнтаційної  роботи  серед учнів  8–9  класів;

-           діагностика   професійної   підготовленості   вчителів   до роботи   у   профільних  класах  та  організація  методичної  роботи   для них;

-           забезпечення   психолого-педагогічного   та  методичного   супроводу   учнів, батьків  та  педагогічних   працівників  щодо   впровадження     профільного   навчання;

-           поповнення  навчально-методичної   та  матеріальної  бази   навчальних   кабінетів  з предметів   поглибленого    вивчення  та  профільного   навчання;

-           вивчення нормативно-правової бази, законодавчих актів, інструктивно – методичних  рекомендацій  щодо профільного навчання  учнів;    

-            вивчення мотивів  вибору  школярами  майбутнього  профілю навчання, забезпечення  відстеження змін  у  освітніх запитах учнів через моніторинг  учнів 7  та 9 класів;

-           запровадження  у 8–9  класах  предметів  поглибленого  вивчення,  ведення  курсів  за  вибором,   консультацій  та  факультативів, що забезпечують   поглиблення  предметів  майбутньої  профілізації;

-           організація  дотримання наступності між допрофільною підготовкою та  профільністю навчання;

здійснення  моніторингу  працевлаштування  випускників  та  вибору  їх  професій.

Для  реалізації профільного навчання адміністрація школи спрямовує свою діяльність на:

- вивчення та дотримання нормативно-правової документації щодо організації профільного навчання та допрофільної підготовки;

-       розробку робочого навчального плану;

-       укладання усної та письмової угоди про співпрацю у ВНЗ (І-ІV рівня акредитації);

-        аналіз  кадрового  забезпечення педагогічних працівників.

Визначено вимоги  до вчителя, який   працює  у профільних класах:

-  участь  в    семінарах, конференціях, читаннях;

-  самоосвіта;

-  використання  в роботі  нових  педагогічних, інформаційних  технологій;

-  впровадження  програмних  засобів навчання, науково -  методичне  забезпечення  профільності навчання;

-  діагностика профільних  інтересів   учнів ;

-  підготовка   вчителів  до роботи  за різнорівневими  навчальними   програмами;

-       навчання   колективу    проектної   діяльності ;

-       впровадження  технологій   особистісно – орієнтовного  навчання ;

-       підпорядкування  методичної роботи  у відповідність із  профільним  навчанням;

-       створення   умов  для   професійного  росту  вчителя, (результати олімпіад, МАН, ЗНО, участь  у  виставках педагогічного досвіду, проектах навчально-виховної роботи);

-       комплектування школи науково – методичною  літературою для  забезпечення  відповідності  профільного   навчання    до сучасних   вимог ;

-       cтворення   кабінетів – творчих лабораторій, відповідно  Положенню про  навчальні  кабінети ;

-       використання  сучасних  комп’ютерних  технологій    та Інтернет – ресурсів  при  викладанні профільних   предметів;

-       участь  у методични  заходах з проблем  профільного  навчання .

Модель внутрішкільної профілізації, яка створена у спеціалізованій   школі І – ІІІ ступенів №316 з поглибленим вивченням української мови Дарницького району м.Києва. Школа  є багатопрофільною. З метою  створення умов   для  диференціації  та індивідуалізації навчання, врахування та  забезпечення  подальшого розвитку  інтересів, нахилів, здібностей  учнів  у тій  сфері   діяльності, з  якою  у них пов'язаний  вибір   майбутньої   професії,    профільне  навчання  у  10 – 11  класах  здійснюється   за такими напрямами :

-      філологічний ;

-      економічний;

-     природничий .

 Профіль навчання  охоплює  базові  загальноосвітні,  профільні предмети   та курси за вибором. Злагоджено працюють  всі ланки системи  навчальної роботи  в школі : поряд  з урочною  системою організовуються   предметні  тижні,   проводяться  інтелектуальні  ігри, конкурси, турніри, олімпіади, налагоджено  видавничу  діяльність, роботу   в мережі Інтернет. Науковий супровід  профільного  навчання  збагачується за  рахунок    співпраці учнів  школи з МАН.

Удосконаленню навчально – виховного процесу  сприяє - впровадження освітніх технологій  а  саме :

-           проблемного розвивального навчання ;

-           інтерактивних, проектних  технологій;

-           технології дослідження;

-           новітніх  інформаційних  технологій  (100 %   вчителів  школи     використовують  ІКТ   на  уроках; значна частина   вчителів  освоїли  програми  інформаційних  технологій, мають  сертифікати ).

У школі впроваджується поруч із профільною освітою поглиблене вивчення предметів. Є допрофільна підготовка. Допрофільне навчання  в основній  школі  здійснюється у 8–9 класах для   професійної орієнтації  учнів, сприяння  у  виборі  ними   напряму  профільного навчання   у старшій  школі. Форми  її  реалізації -  введення курсів  за  вибором, факультативів, консультацій, гуртків, поглибленого вивчення окремих предметів ( математики, української мови та літератури, англійської мови). Про  результативність профільного    та допрофільного навчання    свідчать   участь учнів   у міжнародних,  всеукраїнських  конкурсах «Кенгуру», «Олімпус»,   в захисті   наукових робіт МАН,   складання  ЗНО,   відсоток  вступу  у  ВНЗ   щодо  профілю навчання.  Зокрема:

-           вступ  до ВНЗ  за  фахом профільного навчання  складає :   математичний -    19%  випускників, природничий -14%; філологічний-41%.

-           позитивний  вплив    профільного   навчання   на  динаміку  пізнавальних   процесів  учнів ;

-            зростання  рівня  самостійності  учнів   у роботі  з науковими  джерелами  інформації;

-           оволодіння  інформаційними  технологіями;

-           підвищилася  мотивація  до навчання.