Інтерактивні Технології

  Освітня галузь "Технології"

  Метою освітньої галузі "Технології" є формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Технології у початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти.

   Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

- формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і матеріалами;

-розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності,навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп`ютером;

-виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Зміст галузі "Технології" визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно- ужиткове мистецтво, самообслуговування та ознайомлення з інформаційно - комунікаційними технологіями.

Інтерактивні технології – це порівняно новий, творчий, цікавий

підхід до організації навчальної діяльності учнів.

 

Інтерактивне навчання

це специфічна форма організації пізнавальної діяльності учнів

мета:

         

Створення комфортних умов навчання

         

Відчуття учнем своєї успішності, інтелектуальної досконалості

         

Побудова продуктивного освітнього процесу

 

Інтерактивні технології

Це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим способом організованих навчально–пізнавальних дій, що полягають в активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату.

 

Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам'ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

 

Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання активних методів навчання. Дещо змінивши слова великого китайського педагога,

можна сформулювати кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

 

Принципи інтерактивного навчання

Сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу

        

активності

        

відкритого зворотнього зв'язку 

        

експериментування

        

рівності позицій

        

довіри в спілкуванні

 

Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій

        

Мотивація

сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми;

        

Оголошення теми та очікуваних результатів

забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності під час уроку;

        

Надання необхідної інформації

дати інформацію для опрацювання за мінімальний час;

        

Інтерактивна вправа – центральна частина уроку

практичне засвоєння навчального матеріалу, досягнення поставленої мети уроку;

        

Рефлексія – підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку

усвідомлення отриманих результатів, пошук проблеми, планування перспективи та корекції.