Інструкція чергового класу

Інструкція чергового класу

Положення про чергування у школі складено із урахування вимог Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також відповідно до умов роботи та традицій школи і вводиться з метою успішного забезпечення на­вчальних і позакласних занять, твердого режиму і порядку в школі, виховання свідомої дисципліни в учнів, чіткого і безумовного виконання учнями правил для учнів та єдиних педагогічних вимог.

Чергування — важливе доручення від усього колективу школи, хороша школа набуття учнями організаторських навичок, досвіду, вимогливості до своїх товаришів.

Підвищення ролі чергових по школі і класах — першочергове завдання учнівського сектору школи та всього пе­дагогічного колективу.

Ø

До чергування по школі залучаються учні 8—11-х класів.

 

Обов'язки відповідальних за чергування чергового класу.

Відповідальними особами за чергування чергового класу є президент чергового класу та класний керівник.

Президент класу зобов'язаний:

— спільно з класним керівником розподіляти учнів на пости і проводити відповідний інструктаж;

— доповідати старшому черговому по школі про готовність класу до чергування по школі;

— слідкувати за своєчасним виходом учнів на пости протягом дня, у випадку відсутності того чи іншого чергового робить відповідні зміни;

— наприкінці дня доповідає старшому черговому по школі і класному керівникові про хід і підсумки чергування класом;

— вносити свої пропозиції про заохочення та стягнення учням, що чергували на постах;

— разом із старшим черговим, черговим вчителем та класним керівником підводити підсумки чергування і давати оцінку чергуванню по школі.

Класний керівник зобов'язаний:

— активно сприяти адміністрації школи і педагогічному колективу у створенні умов для успішного ходу навчаль­но-виховного процесу в школі, виконанні режиму дня, підтриманні чистоти і порядку в школі;

— спільно із президентом класу визначати чергових на постах, проводити їх інструктаж, визначати свого помічника для спільного чергування;

— керувати розстановкою чергових на пости;

— бути присутнім при підведенні підсумків чергування класу;

─ давати принципову оцінку чергуванню;

─ вносити свої пропозиції щодо організації чергування по школі.

Обов'язки чергового класу

Кожен черговий клас бере активну участь у забезпеченні умов, необхідних для нормальної організації навчання і дотримання всіма учнями встановленого режиму, чистоти і порядку.

Черговий клас повинен:

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, чіткістю і оперативністю виконання обов'язків бути зразком для всіх учнів школи;

— розпочинати чергування о 8.00 ранку на постах для чергування в учнівській формі з бейджиками;

— вчасно надавати затребувану інформацію;

— висловлювати свої зауваження щодо чергування по школі за попередній день, вносити пропозиції для покра­щення чергування.

До уроків:

— перевірити готовність класних приміщень до уроків, наявність чергових по класах, стан шкільної території, клумб, закріплених ділянок за класами, зовнішній вигляд учнів;

Протягом дня:

— забезпечувати чистоту і порядок у школі та на території, контролювати відвідування учнями занять та інших заходів, що проводяться в школі;

— суворо стежити за режимом провітрювання, прибирання під час перерв, проведення санітарного дня по п'ят­ницях, брати участь в щотижневих рейдах-перевірках санітарно-гігієнічного режиму;

— забезпечувати дисципліновану поведінку учнів під час перерв, порядок відвідування учнями шкільної їдальні, бібліотеки.

Після уроків:

— створювати умови для проведення додаткових занять, проведення гуртків, факультативів і спортивних секцій;

— надавати допомогу при проведенні заходів за планом школи;

— сприяти у вирішенні господарських справ школи, забезпечувати чистоту на доручених ділянках;

— щоденно наприкінці дня підводити підсумки своєї роботи, ставити завдання на наступний день.

Черговий клас несе матеріальну і моральну відповідальність за порядок на кожному посту (якщо ним не було ви­явлено порушників).

 

 

Права чергового класу:

— пред'являти необхідні вимоги кожному учневі і класу, добиватися виконання своїх вказівок;

— застосовувати заходи впливу на порушників шкільного режиму, правил для учнів, проводити бесіди з ними, по­переджувати, викликати на на бесіду з класним керівником та черговим учителем, повідомляти батьків, повідомляти в Комісію з профілактики правопорушень про поведінку певних учнів;

— вносити пропозиції класним керівникам, класоводам і педагогічній раді про зниження поведінки учням, що допустили грубі порушення поведінки і порядку та правил для учнів;

— вносити свої пропозиції щодо поліпшення дисципліни і порядку в школі;

— вказівки і вимоги чергового класу обов'язкові для виконання всіма учнями школи. Члени громадських учнів­ських організацій повинні сприяти успішному виконанню черговими своїх обов'язків.

Обов'язки чергових в класі:

— приходити на чергування за 20 хвилин до початку занять із бейджиком;

— готувати класну кімнату до уроку, провітрювати клас, витирати дошку вологою ганчіркою, класти крейду на місце, поливати квіти;

— перед початком кожного уроку подають на стіл вчителеві список відсутніх;

— на перервах стежать за тим, щоб всі учні виходили з класу, підтримують зразковий санітарний стан класу, не допускають псування шкільного майна;

— несуть відповідальність за санітарний стан і збереження майна у своєму класі;

— слідкують за чистотою взуття своїх однокласників, а також зовнішнім виглядом.

Обов'язки старшого чергового по школі:

— приходити на чергування о 8.00 в учнівській формі з бейджиком;

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, принциповістю, ініціативністю, чіткістю і оперативністю у виконанні своїх обов'язків, вміння розпочате доводити до кінця, служити зразком для всіх учнів школи;

— разом із президентом чергового класу, класним керівником та черговим вчителем:

• проводити інструктаж чергових на постах, націлювати їх на недопущення недоліків попереднього дня;

• давати оцінку зовнішньому вигляду чергового класу і їх явці на пости;

• в кінці дня і тижня підводити підсумки чергування, як на постах, так і черговим по класах;

— слідкувати за роботою чергових на постах, збирати інформацію про чергових по класах та їхні оцінки за чер­гування, про порушників під час перерви, хто без учнівської форми, в брудному взутті, виявляти через президентів класів причини відсутності учнів у школі та результати обговорювати при підведенні підсумків;

— слідкувати за виконанням режиму школи, проведенням уроків та інших заходів згідно з розкладом і планом роботи;

— помічати сторонніх людей у школі, цікавитися, з якого питання вони з'явилися і доповідати черговому адміні­стратору або черговому вчителю;

— наприкінці дня доповідати черговому вчителю про проведену роботу, успіхи і недоліки в роботі чергових.

Права старшого чергового по школі:

— самостійно застосовувати заходи до порушників: проводити бесіди, попереджувати , викликати на бесіду з класним керівником чи черговим учителем;

— вносити пропозиції класному керівнику, черговому вчителю, черговому адміністратору, директору школи, та його заступникам по відношенню окремих учнів і класів до виконання своїх обов'язків, а також пропозиції щодо поліпшення чергування;

— особистість старшого чергового по школі — недоторканна і його розпорядження виконуються обов'язково.

Обов'язки чергового вчителя:

— розпочинати чергування о 8.00;

— своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, принциповістю, ініціативністю, чіткістю і оперативністю у виконанні своїх обов'язків, має бути зразком для вчителів та учнів школи;

— надавати практичну допомогу старшому черговому по школі щодо виконання ним своїх доручень;

— здійснювати контроль за діяльністю старшого чергового по школі, чергового класу, чергових на постах та чер­гових по класах;

— слідкувати за підтриманням чистоти і порядку в школі та на території школи;

— доповідати черговому адміністратору, класним керівникам і класоводам про грубі порушення дисципліни і псу­вання шкільного майна;

— слідкувати за дотриманням режиму в школі;

— слідкувати за графіком відвідування учнями їдальні та забезпечувати порядок під час споживання їжі;

- організовувати чергових на підготовку школи до проведення навчальних занять та прибирання шкільних приміщень після занять;

- брати участь у підведенні підсумків чергування за день і за тиждень;

- вести облік відвідування по школі після другого уроку, робити підсумок відвідування по школі в журналі;

- закінчувати чергування по школі після закінчення навчальних занять та завершення прибирання кабінетів;

 

Права чергового вчителя:

- самостійно застосовувати заходи до порушників дисципліни і порядку в межах Статуту школи;

- вносити пропозиції класоводам, класним керівникам, педагогічній раді про виставлення поведінки окремим учням;

- при відсутності чергового адміністратора виконувати його обов'язки.

Обов'язки чергового адміністратора:

- приходити в школу о 8.00;

- відповідати за правильну організацію навчально-виховного процесу в школі протягом навчального дня, вико­нання педагогічними і іншими працівниками та учнями Статуту школи, правил внутрішнього трудового роз­порядку, правил для учнів, єдиних педагогічних вимог та плану роботи школи;

- від чергового вчителя або старшого чергового приймати інфомацію про готовність школи до початку занять;

- контролювати організацію чергування по школі черговим вчителем та учнями, наприкінці дня приймати звіт від старшого чергового або чергового вчителя про закінчення чергування по школі та готовність її до наступних занять;

- контролювати проведення факультативних додаткових занять з учнями та інші позакласні заходи;

- вживати необхідних заходів до працівників і учнів, що допускають порушення Статуту школи, правила вну­трішнього трудового розпорядку, правила для учнів, єдині педагогічні вимоги;

- закінчувати чергування о 15.30.